Pirkimo sutartis

BENROSIOS SĄLYGOS

1. Apimtis
1.1 Šiomis bendrosiomis sąlygomis reglamentuojami kliento (toliau – klientas) ir UAB “Konica Minolta Baltia”, į/k 110042632, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva (toliau – Konica Minolta), sutartiniai santykiai dėl Konica Minolta produktų pirkimo internetu interneto svetainėje www.konicaminolta.lt/shop (toliau – platforma).
2. Platformos naudojimas
2.1. Klientas, norėdamas sudaryti platformoje siūlomų produktų pirkimo sutartį, turi joje nurodyti įmonę identifikuojančius duomenis, kurie turi būti tikslūs, išsamūs ir teisingi. Jeigu kliento nurodyti duomenys pasikeičia, jis nedelsdamas turi apie tai pranešti Konica Minolta el. paštu support.eshop@konicaminolta.lt.
2.2. Konica Minolta turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo sutartį, jeigu:
- klientas yra fizinis asmuo;
- kliento atstovas neįgaliotas sudaryti sutarties;
- kliento registracijos duomenys yra netikslūs, neišsamūs ar neteisingi;
- kliento kreditingumas yra nepakankamas;
- klientas šiurkščiai arba pakartotinai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, nepaisydamas įspėjimų.
2.3. Klientas, pateikdamas duomenis ir sudardamas šią sutartį, užtikrina, kad jis turi teisę atstovauti jo nurodytą juridinį asmenį ir turi tai patvirtinančius dokumentus.
2.4. Klientui draudžiama tvarkyti bet kokius duomenis platformoje, kurie (i) yra neteisėti, provokuojantys, šmeižikiški, neteisėti, grasinantys, žalingi ar kokiu nors kitu būdu draudžiami, (ii) jis neturi teisės tvarkyti duomenų pagal teisės aktų reikalavimus ar sutartis, (iii) pažeidžia trečiosios šalies teises, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis ir komercinėmis paslaptimis, (iv) turi virusų ar kitų kenksmingų komponentų.
3. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas platformoje
3.1. Platformoje klientui suteikiama galimybė sudaryti sutartį su Konica Minolta dėl daugiafunkcių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, medžiagų ir/arba programinės įrangos (toliau – produktas arba produktai) pirkimo.
3.2. Atsižvelgdamas į produkto technines specifikacijas, atitinkamas parinktis, platformoje skelbiamą spausdinimo apimtį ir kainas, klientas pasirenka, kurie produktai geriausiai atitinka jo reikalavimus ir lūkesčius. Konica Minolta neatsako už kliento pasirinkimus platformoje. Produktų suderinamumą su savo vidinėmis IT sistemomis klientas turi patikrinti savo sąskaita ir rizika.
3.3. Užbaigdamas užsakymo procesą platformoje, klientas pateikia Konica Minolta įpareigojantį pasiūlymą sudaryti pasirinktų produktų pirkimo sutartį su Konica Minolta. Tik Konica Minolta sutikus, tarp kliento ir Konica Minolta įsigalioja šį pirkimo sutartis.
3.4. Vien pasiūlymo gavimo patvirtinimas nereiškia, kad Konica Minolta pasiūlymą priėmė. Patvirtinimas galioja tik klientui gavus Konica Minolta patvirtinimą elektroniniu laišku, kuriame aiškiai nurodoma, kad pasiūlymas priimtas.
3.5. Konica Minolta turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar priimti kliento pasiūlymą ar ne. Pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos sutarties 2.2. p.
3.6. Pateikdamas pasiūlymą, klientas sutinka su šiomis bendrosiomis sąlygomis.
4. Kaina
4.1. Pirkimo kaina bus nurodyta platformoje ir ją patvirtins Konica Minolta.
4.2. Į produktų kainą įskaičiuotas produktų pristatymas kliento nurodytu adresu ir vienkartinis jų instaliavimas. Produktai pristatomi eksportiniame įpakavime ir yra apdrausti iki kliento adreso.
4.2. Sąskaita faktūra klientui siunčiama jo nurodytu elektroniniu paštu.
4.4. Jei nenurodyta kitaip, pirkimo kainą klientas sumoka iš anksto pagal  sąskaitą faktūrą, gautą kartu su kliento pasiūlymo patvirtinimu, pavedimu į Konica Minolta sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.
5. Nuosavybė ir perdavimo rizika
5.1. Produktai perduodami iš Konica Minolta klientui tik po to, kai klientas visiškai ir galutinai sumoka pirkimo kainą. Konica Minolta išlaiko teisę atsiimti produktus iš kliento, kol klientas nesumoka pirkimo kainos.
5.2 Produktų praradimo ar sugadinimo rizika lieka Konica Minolta iki produktų pristatymo klientui momento.
6. Pristatymas
6.1. Platformoje nurodytas produktų pristatymo terminas yra orientacinis ir neįpareigojantis. Dėl bet kokio vėlavimo Konica Minolta nemoka kompensacijų ir neatlygina žalos ar nuostolių.
6.2. Klientas sutinka, kad Konica Minolta gali perduoti produktus subrangovams.
6.3. Klientas turi pranešti „Konica Minolta“ apie bet kokį produktų neatitikimą ir/arba netinkamumą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pristatymo.
7. Keitimo garantija
7.1. Konica Minolta garantuoja, kad produktai atitinka platformoje nurodytas technines specifikacijas. Pristačius produktus, klientas nedelsdamas turi juos patikrina ir pranešti Konica Minolta apie bet kokius defektus ar neatitiktis.
7.2. Konica Minolta savo sąskaita produktą su trūkumais pakeičia tokių pačių techninių specifikacijų produktu, jeigu patikrinus ir išnagrinėjus paaiškėja, jog pristatymo metu defektas jau buvo ir kad jis atsirado ne dėl to, kad klientas produktą netinkamai naudojo ar instaliavo. Ši keitimo garantija nustoja galioti, o bet koks kliento reikalavimas pritaikyti šią garantiją nepriimamas praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo produkto pristatymo dienos.
7.3. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma prekės pristatymo diena.
7.4. Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms (tonerio kasetė, vaizdo būgnas/mazgas, nešiklis, vaizdą perkeliantis velenėlis/juosta, tepimo velenėlis/juosta, atliekų talpa) ir greitai besidėvinčioms dalims, naudotoms gamintojo nustatytą laiką.
7.5. Garantinio laikotarpio metu Konica Minolta padengia sugedusių dalių dėl gamintojo kaltės keitimą bei remonto išlaidas.
8. Duomenų apsauga
8.1. Klientas yra atsakingas už teisėtą asmens duomenų (pvz., el. pašto adresų, IP adresų ir pan.) tvarkymą, kurį jis atliks naudodamasis produktu. Konica Minolta neatsako už tai ir netvarko minėtų asmens duomenų.
9. Priežiūra
9.1. Klientas gali naudotis Konica Minolta pagalbos linija produkto remontui ar priežiūrai atlikti, sumokėję tuo metu galiojantį priežiūros mokestį.
10. Atsakomybė
10.1. Konica Minolta yra atsakinga ir atlygins klientui teismo sprendime nustatytus tiesioginius nuostolius ir neatlygina jokių netiesioginių nuostolių (pvz., popieriaus praradimą, pajamų ar pelno sumažėjimą ar negavimą ir pan.), kuriuos klientas patiria dėl šios sutarties pažeidimo, priskirtino Konica Minolta.
10.2. Išskyrus atvejus, kai Konica Minolta tyčia arba šiurkščiai pažeidžia šią sutartį, visais kitais atvejais Konica Minolta atsakomybė vykdant šią sutartį neviršija sumos, lygios mėnesiniam mokesčiui, sumokėtam per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį iki tokio pažeidimo atsiradimo.
11. Programinė įranga
11.1. Jei klientas pasirinko platformoje siūlomą programinę įrangą, Konica Minolta suteikia neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją naudoti šią programinę įrangą. Šioje sutartyje „naudojimas“ reiškia programinės įrangos įrašymą, perkėlimą, įdiegimą, atidarymą, paleidimą arba peržiūrą.
11.2. Konica Minolta ir/arba Konica Minolta licencijų davėjai išsaugo visas nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teises į šią programinę įrangą.
11.3. Klientas naudos programinę įrangą tik savo verslo tikslais. Bet kuriuo atveju klientui draudžiama leisti naudotis šia programine įranga, ją parduoti, nuomoti, sudaryti sublicencinę sutartį ar kitaip ją perduoti trečiosiomis šalimis. Klientas susilaiko nuo bet kokios veiklos, kurią sudaro programinės įrangos keitimas, vertimas, konvertavimas į kitą programavimo kalbą, vientisumo pažeidimas, dekompiliavimas, atvirkštinė inžinerija arba leidimas trečiosioms šalims vykdyti bet kurią iš šių veiklų.
11.4. Klientas sutinka naudoti programinę įrangą pagal licencijas ir/arba naudojimo sąlygas, pateikiamas produkto ekrane programinės įrangos diegimo metu (vadinamoji galutinio vartotojo licencinė sutartis).
11.5. Konica Minolta perduoda programinę įrangą „tokią, kokia yra“ ir nesuteikia jokių garantijų dėl programinės įrangos tinkamumo bet kokiam konkrečiam naudojimui.
12. Baigiamosios nuostatos
12.1 Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Visi iš šios sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.3. Klientas patvirtina, kad jis platforma naudojasi ir šią sutartį sudaro verslo tikslais.
12.4. Jei šios sutarties nuostata būtų pripažinta negaliojančia, tai neturės įtakos likusių sutarties nuostatų galiojimui. Tokia negaliojanti nuostata bus pakeista kita nuostata, artimiausia negaliojančiai nuostatai ir labiausiai atitinkančia šios sutarties tikslus.
12.5. Šios sutarties pakeitimai arba papildymai galioja tik tuo atveju, jei abi šalys aiškiai išreiškė sutikimą internetu arba raštu.
13. Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara
Jeigu nesutinkate, kad jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis Konica Minolta siųstų pranešimus, pasiūlymus ar informaciją apie panašaus pobūdžio produktus ir paslaugas, prašome apie tai informuoti el. paštu support.eshop@konicaminolta.lt