Privatumo politika

Grįžti į pagrindinį puslapį

Privatumo politika

Naujausia redakcija: 2023 m. vasario mėn.

Toliau pateikta informacija norime jus informuoti apie tai, kaip mes, UAB “Konica Minolta Baltia” (toliau – „mes“, „įmonė“ arba „Konica Minolta“), tvarkome jūsų asmens duomenis, ir apie jūsų teises, kurias numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) ir kiti duomenų apsaugos teisės aktai.

1    Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas
Duomenų valdytojas yra:
UAB “Konica Minolta Baltia”
J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Tel.: +37066119797
El.p.: support.eshop@konicaminolta.lt.

Žr. www.konicaminolta.lt/shop 

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos, galite susisiekti su mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūnu:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Vokietija
Tel.: +49 (0)511 7404-0
El.p.: dataprotection@konicaminolta.eu

2    Kokios yra mano, kaip duomenų subjekto, teisės?
Kaip duomenų subjektas turite šias teises:

2.1 Teisė susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis): Jūs turite teisę bet kuriuo metu būti informuojamas apie jūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijas, tvarkymo tikslus, jūsų asmens duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas ir planuojamą saugojimo laikotarpį.

2.2 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis): Jūs turite teisę prašyti ištaisyti arba papildyti su jumis susijusius asmens duomenis, kurie yra neteisingi arba neišsamūs.

2.3 Teisė reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis): Jūs turite teisę prašyti nedelsiant ištrinti savo asmens duomenis. Visų pirma, mes, kaip duomenų valdytojas, privalome ištrinti jūsų duomenis šiais atvejais:
– Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo surinkti;
– Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis tik Jūsų sutikimu, kurį atsiėmėte, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo būtų galima pateisinti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
- Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, kuris grindžiamas teisėtu ar viešuoju interesu, ir mes negalime įrodyti, kad yra teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių;
– Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
– Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri mums taikoma;
– Jūsų asmens duomenys buvo surinkti teikiant informacinės visuomenės paslaugas pagal BDAR 8 I straipsnį;
Atkreipkite dėmesį, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis apribojama šiais atvejais:
– Jūsų asmens duomenys naudojami saviraiškos ir informacijos laisvei įgyvendinti;
– Jūsų asmens duomenys naudojami teisinei prievolei, kuri mums taikoma, vykdyti;
– Jūsų asmens duomenys naudojami vykdant užduotį, kuri atitinka visuomenės interesus arba vykdant mums pavestas oficialias funkcijas;
– Jūsų asmens duomenys atitinka visuomenės interesus visuomenės sveikatos srityje;
– Jūsų asmens duomenys reikalingi archyvavimo tikslais visuomenės labui, moksliniams ar istoriniams tyrimams arba statistikos tikslais;
– Jūsų asmens duomenys padeda mums nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.

2.4 Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis): Jūs taip pat turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi. Ši teisė taikoma, jei:
– Jūs užginčijate savo asmens duomenų tikslumą ir mes turime patikrinti jūsų asmens duomenų tikslumą;
– Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, todėl užuot ištrynę savo asmens duomenis, prašote apriboti jų tvarkymą;
– Mums nebereikia jūsų asmens duomenų konkretiems tikslams pasiekti, bet jums vis tiek reikia šių asmens duomenų teisiniams reikalavimams nustatyti, įgyvendinti ar apginti;
– Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui ir dar nėra nustatyta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

2.5 Duomenų perkeliamumo teisė (BDAR 20 str.): Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums, kaip duomenų valdytojui, pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir ir kompiuteriu skaitomu formatu, ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Be to, jūs taip pat turite teisę prašyti, kad mes perduotume jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma.
Duomenų perkeliamumo taikymo reikalavimai yra šie:
– Jūsų asmens duomenys automatiškai apdorojami pagal Jūsų sutikimą arba sutartį;
– Jūsų asmens duomenys nepažeidžia teisinio įpareigojimo, kuris mums taikomas;
– Jūsų asmens duomenys nebus naudojami viešojo intereso užduočiai atlikti;
– Jūsų asmens duomenys nereikalingi vykdant viešojo inetreso labui arba vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas;
– Jūsų teisės įgyvendinimas nepažeidžia kitų asmenų teisių ir laisvių.

2.6 Teisė nesutikti (BDAR 21 straipsnis): Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su jūsų situacija. Tai taikoma ir profiliavimui. Tam reikia, kad duomenų tvarkymas būtų grindžiamas BDAR 6 str. 1 d. e) p. arba 6 str. 1 d. f) p.
Be to, bet kuriuo metu galite nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros ar su tokia tiesiogine rinkodara susijusio profiliavimo tikslais.
Jei prieštarausite tam, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu, kiekvienu atskiru atveju patikrinsime, ar galime įrodyti, kad mūsų interesai yra viršesni už jūsų interesus. Jei jūsų interesai, taip pat teisės ir laisvės yra svarbesnės už mūsų teises ir laisves, jūsų asmens duomenys nebebus tvarkomi. Išimtis daroma, jei jūsų asmens duomenys vis dar naudojami teisiniams reikalavimams nustatyti, vykdyti ar ginti.
Jei nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros ar profiliavimo tikslais, jei tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara, jūsų asmens duomenys šiais tikslais nebebus tvarkomi.

2.7 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 77 straipsnis): Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis yra pažeidžiamos duomenų apsaugos taisyklės.
Atsakingos priežiūros institucijos adresas:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva
Tel: (8 5) 271 28 04
Email: ada@ada.lt
www.vdai.lrv.lt/lt/

2.8 Teisė atšaukti sutikimą (BDAR 7 straipsnis): jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, šį sutikimą galite bet kada atšaukti nenurodydami priežasčių. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu, teisėtumui iki jo atšaukimo momento.

3    Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus
Mūsų atliekamas jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamais tik konkrečiais, aiškiais apibrėžtais ir teisėtais tikslais, kurie buvo nurodyti prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą, laikantis tikslo apribojimo principo pagal BDAR 5 str. 1 d. b) p.

4    Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus
Jūsų asmens duomenų tvarkymas visada grindžiamas BDAR 6 str. nurodytais teisiniais pagrindais.
4.1    Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Sutikimas

Jei gausime jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, duomenys bus tvarkomi remiantis teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 str. 1 d. a) p. Pvz., reklaminius pranešimus elektroniniu paštu ir/arba telefonu jums siųsime tik gavę išansktinį jūsų sutikimą.
Sutartinė arba ikisutartinė prievolė
Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai su jumis įvykdyti arba jūsų prašymu būtina atlikti veiksmus prieš pasirašant sutartį, teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas jūsų asmens duomenų tvarkymas, yra BDAR 6 str, 1 d. b) p.
Teisinė prievolė
Tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis būtina tvarkyti, kad įgyvendintume mums nustatytas teisines prievoles, šis tvarkymas grindžiamas BDAR 6 str. 1 d. c) p.
Gyvybiniai interesai
Jei jūsų asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant apsaugoti gyvybinius jūsų arba kito asmens interesus, tai atliekama pagal BDAR 6 str. 1 d. d) p.
Viešasis interesas
Tais atvejais, kai tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami atlikti užduotį, kuri atitinka viešąjį interesą, arba vykdydami mums pavestas viešosios valdžios funkcijas, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. e) p.
Teisėtas interesas
Jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės ar trečiosios šalies interesus ir kartu duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės nėra viršesnės, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p.

4.2    Specialių karegorijų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Išimtiniais atvejais mums gali tekti tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, pvz.:
– duomenis apie rasę arba etninę kilmę (pvz., odos spalvą arba gimtąsias kalbas),
– duomenis apie politines pažiūras (pvz., narystę politinėse partijose),
– duomenis apie religinius ar filosofinius įsitikinimus (pvz., priklausymas sektai),
– duomenis apie narystę profesinėse sąjungose,
– genetinius duomenis,
– biometrinius duomenis (pvz., pirštų atspaudai ar nuotraukos),
– sveikatos duomenys (pvz., neįgalių asmenų identifikavimo numeriai) arba
– duomenys apie lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją.

Tokiu atveju šis tvarkymas grindžiamas vienu iš šių teisinių pagrindų, numatytų BDAR 9 str.:
Aiškus sutikimas
Jei davėte mums aiškų sutikimą tvarkyti pirmiau nurodytų kategorijų asmens duomenis, tai yra teisinis pagrindas tvarkyti duomenis pagal BDAR 9 str. 2 d. a) p.
Pareigų vykdymas pagal socialinės apsaugos/apsaugos ir darbo teisę
Jei specialių su jumis susijusių asmens duomenų kategorijų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kylančią iš socialinės apsaugos/apsaugos arba darbo teisės, šio tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 9 str. 2 d. b) p.
Gyvybinių interesų apsauga
Jei specialių su jumis susijusių asmens duomenų kategorijų tvarkymas turėtų būti būtinas siekiant apsaugoti gyvybinius jūsų arba kito asmens interesus, toks tvarkymas atliekamas pagal BDAR 9 str. 2 d. c) p.
Akivaizdžiai vieši duomenys
Tvarkant specialių kategorijų jūsų asmens duomenis, kuriuos anksčiau viešai paskelbėte patys, šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 9 str. 2 d. d) p.
Teisinių reikalavimų nustatymas/vykdymas/gynimas
Kai asmens duomenų tvarkymas padeda mums nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus, tvarkymas atliekamas pagal BDAR 9 str. 2 d. e) p.
Didelis viešasis interesas
Kai tvarkomi su jumis susiję ypatingų kategorijų asmens duomenys siekiant apsaugoti esminį viešąjį interesą, kylantį iš ES ar nacionalinės teisės, tvarkymas grindžiamas BDAR 9 str. 2 d. g) p.
Asmens darbingumo ar kitų medicininių tikslų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, vertinimas
Jei specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi pagal ES ar valstybės narės teisę arba sutartį, sudarytą su sveikatos priežiūros atstovu ir jie tvarkomi prevencinės sveikatos priežiūros, profesinės medicinos, darbuotojo darbingumo vertinimo, medicininės diagnostikos, sveikatos priežiūros ar gydymo sveikatos ar socialinėje srityje arba sveikatos ar socialinės srities sistemų ir paslaugų valdymo tikslais, toks tvarkymas grindžiamas BDAR 9 str. 2 d. g) p.
Visuomenės interesai visuomenės sveikatos srityje
Jei dėl visuomenės sveikatos priežasčių, įskaitant apsaugą nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai, pvz., pandemijų, turėtų būti reikalaujama tvarkyti tam tikrų kategorijų asmens duomenis, toks tvarkymas atliekamas remiantis BDAR 9 str. 2 d. i) p.
Archyvavimo, mokslinių/istorinių tyrimų, statistikos reikmėms
Jei specialių su jumis susijusių asmens duomenų kategorijų tvarkymas kyla iš ES arba valstybės narės teisės, kuria reglamentuojamas tvarkymas archyvavimo, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais visuomenės labui, toks tvarkymas grindžiamas BDAR 9 str. 2 d. j) p.

5    Bendra informacija apie asmens duomenų saugojimo terminus
Jei nenurodyta kitaip, ištriname asmens duomenis pagal BDAR 17 str. arba apribojame jų tvarkymą pagal BDAR 18 str. Be šioje privatumo politikoje nurodytų saugojimo laikotarpių, tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis tik tol, kol jie būtini mūsų sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti. Asmens duomenys, kurių tvarkymas nebereikalingas dėl to, kad buvo pasiektas tikslas, bus ištrinami, išskyrus atvejus, kai tolesnis tvarkymas reikalingas ribotą laikotarpį, kuris gali atsirasti dėl kitų teisiškai leidžiamų tikslų.

6    Bendra informacija apie asmens duomenų atskleidimą
Jūsų asmens duomenų gavėjai
Mes neparduodame ir neišnuomojame asmens duomenų. Perdavimas trečiosioms šalims, vyks tik tuo atveju, jei tai būtina atitinkamai paslaugai apdoroti. Šiuo tikslu, be kita ko, bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais rinkodaros, pardavimo, IT, logistikos ir žmogiškųjų išteklių srityse. Mes labai atidžiai pasirenkame šiuos paslaugų teikėjus. Kitais atvejais perduodame duomenis prašymą pateikusioms valstybės institucijoms. Tačiau taip yra tik tuo atveju, jei mus įpareigoja teisės aktai arna teismų sprendimai.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo vietos
Jūsų duomenis tvarkome Lietuvoje ir kitose Europos šalyse (ES/EEE). Jūsų duomenys gali būti tvarkomi ne Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyse (t. y. vadinamosiose trečiosiose šalyse) tik tuo atveju, jei jūs aiškiai su tuo sutiksite, jei tai numatyta teisės aktuose arba jei tai būtina mūsų paslaugoms jums teikti. Jei šiais išimtiniais atvejais apdorosime duomenis trečiosiose šalyse, tai bus daroma užtikrinant, kad būtų laikomasi tam tikrų sąlygų pagal 44 ir kitus BDAR straipsnius. t. y. remiantis ES Komisijos sprendimu dėl tinkamumo konkrečiai šaliai, į kurią bus perduodami asmens duomenys, arba, jei to nėra, pateikiant tinkamas garantijas pagal BDAR 46 straipsnį. 

7    Slapukai
7.1    Bendra informacija apie slapukus
Naudojame slapukus savo svetainėje. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi standžiajame diske pagal jūsų naudojamą naršyklę ir per kuriuos tam tikra informacija patenka į slapuką nustatančią svetainę. Daugelis mūsų naudojamų slapukų panaikinami pasibaigus naršyklės seansui (vadinamieji seanso slapukai). Kiti slapukai lieka jūsų galutiniame įrenginyje ir leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu (nuolatiniai slapukai).
Slapukai mūsų svetainėje naudojami įvairiais tikslais. Norint gauti geresnę apžvalgą, kiekvienas slapukas priskirtas vienai iš šių kategorijų:
Techniškai būtina
Šiai kategorijai priklausantys slapukai yra būtini norint užtikrinti šios svetainės pagrindines funkcijas ir/arba saugumą.
Funkcionalumas
Šios kategorijos slapukai naudojami vartotojo patogumui padidinti, pvz., išsaugant nuostatas, pvz., kalbos parametrus, teksto dydžio koregavimus, vartotojų vardus ar vietinius parametrus.
Rinkodara
Šiuos slapukus reklamuotojai naudoja skelbimams, skirtiems jų potencialiems klientams, teikti.
Našumas ir analizė
Šio tipo slapukas naudojamas norint analizuoti svetainės naudojimą, kad būtų galima įvertinti ir pagerinti jos našumą.
Naršyklės, kurią naudojate, parametruose galite išvalyti slapukus ar kitaip juos valdyti. Tačiau jūsų pasirinkti nustatymai gali reikšti, kad negalėsite naudotis visų mūsų svetainės funkcijomis.
Čia rasite daugiau informacijos apie atitinkamų naršyklių slapukų administravimą:
–  kaip panaikinti slapukus programoje Internet Explorer (microsoft.com)
–  išvalykite, įrašykite ir valdykite slapukus programoje Chrome (Google Chrome Help)
–  ištrinkite, ieškokite ir atsisiųskite istoriją programoje Firefox (Firefox Help (mozilla.org))

8    Kokiuose procesuose yra tvarkomi mano asmens duomenys?
8.1    CMS sistema (Kentico)
Savo svetainėje naudojame turinio valdymo sistemą (toliau - CMS), vadinamą Kentico. Kentico valdo bendrovė Kentico Software s.r.o, Čekija. CMS naudojama svetainėms, internetinėms parduotuvėms, intranetams ar kitoms įmonių svetainėms pristatyti ir valdyti. Mes naudojame „Kentico EMS“ ir „Kentico Cloud“ kartu kaip CMS, kuri teikiama kaip programinė įranga kaip mūsų svetainių kūrimo ir priežiūros paslauga. Ji leidžia mums kurti svetainės turinį ir platinti jį mūsų dukterinių įmonių ir partnerių įmonių svetainėse. Prijungėme Kentico prie SDL vertimo valdymo platformos, kad pradėtume vertimus tiesiogiai iš Kentico ir įgalintume automatinį šių vertimų platinimą mūsų filialuose ir partnerių svetainėse.
Naudodami CMS, iš visų svetainės lankytojų anonimiškai renkame veiklos duomenis. Kai mūsų svetainės lankytojai nurodo savo duomenis, pvz., užpildydami kontakto formą, ši informacija pridedama prie jų el. pašto adreso.
Svetainė taip pat leidžia klientams pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje naudojant ryšį su mūsų vidinėmis sistemomis. Šiame procese apdorojami šie duomenys:
– vardas
– pavardė
– el. pašto adresas
– įmonės pavadinimas
– suteiktas vidinis kliento numeris
– sąskaitos išrašymo ir siuntimo adresas
– mobiliųjų telefonų numeriai
– IP adresas
– pirkimo istorija
Šie duomenys reikalingi mūsų elektroninės prekybos platformai veikti ir bus saugomi tol, kol bus užmegzti ryšiai su klientais ir laikantis taikytinų teisinių saugojimo laikotarpių.
Techniškai įgyvendindama atskiras CMS funkcijas, Kentico nustato slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti 7 skyriuje.
Duomenys saugomi tiesiogiai Kentico, todėl visi Kentico surinkti duomenys saugomi nurodytuose „Microsoft Azure“ žiniatinklio serveriuose Nyderlanduose. Išimtis yra tada, kai dukterinė įmonė arba partnerio įmonė naudoja rinkodaros automatizavimo programinę įrangą, vadinamą „Marketo“. Šiuo atveju Kentico saugomi tik veiklos duomenys, o visi kiti duomenys tiesiogiai perduodami Marketo ir ten laikomi. Daugiau informacijos apie Marketo rasite 8.6.1 p.
Dėl jūsų asmeninių duomenų saugojimo „Microsoft Azure“ žiniatinklio serveriuose išimtiniais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perkelti į Jungtines Amerikos Valstijas, taigi ir į vadinamąją trečiąją šalį. JAV nėra garantijų dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų tvarkymui kyla papildoma rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susijusio su lankytojų veikla, surinkta naudojantis Kentico, teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėtas interesas yra užtikrinti mūsų svetainės veikimą ir saugumą.
Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą Kentico galima rasti šiuo adresu: https://kenticocloud.com/privacy

8.2    Mokėjimų apdorojimas
Mokėjimų apdorojimo tikslu bendradarbiaujame su mokėjimo paslaugų teikėju Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Vokietija. „Novalnet AG“ reikalauja tam tikrų asmens duomenų mokėjimams tvarkyti, pvz., vardo, pavardės, adreso ir sąskaitos duomenų. „Novalnet AG“, kaip nepriklausomos atsakingos šalies, privatumo politika bus rodoma užsakymo proceso metu ir ją galėsite peržiūrėti bet kuriuo metu http://www.novalnet.de/novalnet-datenschutz.

8.3    Usercentrics
Savo svetainėje naudojame Usercentrics sutikimo valdymo platformą. Tai sutikimo valdymo įrankis, pagrįstas JavaScript. Naudodamiesi šiuo įrankiu, savo svetainės lankytojui galime pateikti ir naudojamų esminių programinės įrangos sprendimų apžvalgą ir galimybę nuspręsti dėl bet kokių kitų programinės įrangos sprendimų, kuriems reikalingas išankstinis sutikimas, naudojimo. Be to, platforma suteikia lankytojui galimybę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą nenurodant priežasčių ir taip užkirsti kelią būsimam asmens duomenų tvarkymui naudojant atitinkamą programinės įrangos sprendimą. Be to, pasinaudodami platforma, galime įvykdyti BDAR nustatytą sutikimo valdymo reikalavimą, kuriame, be kita ko, numatyta galimybė įrodyti, kad sutikimai buvo duoti arba ne.
Naudojant Usercentrics sutikimo valdymo platformą, be kita ko, gali būti tvarkomi šie duomenys:
– sutikimo duomenys
   – sutikimo ID
   – sutikimo statusas („opt-in“, „opt-out“)
   – sutikimo laiko žyma
– sutikimo užsklandos kalba

8.4    Webanalytics
8.4.1    Google Analytics

Svetainėje naudojame paslaugą „Google Analytics“. Tai žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Airija. Naudodami „Google Analytics“ analizuojame svetainės naudojimą ir reguliariai ją tobuliname. Galime naudoti gautus statistinius duomenis, kad patobulintume savo pasiūlymą ir padarytume jį įdomesnį jums, kaip vartotojui.
„Google Analytics“ naudojimo srityje jūsų galutiniame įrenginyje nustatomi slapukai, leidžiantys analizuoti jūsų apsilankymą/svetainės naudojimą. Daugiau informacijos apie slapukus rasite 7 skyriuje.
Slapukų saugojimą galite valdyti naršyklėje nustatydami atitinkamus parametrus, tačiau norime jus informuoti, kad tada negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti rinkti slapuko generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant IP adresą) ir tolesniu šių duomenų apdorojimu, kurį atlieka „Google“, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, pasiekiamą Google Analytics Opt-out Browser.
Kai slapukuose saugoma informacija apie jūsų apsilankymą ir svetainės naudojimą perkeliama į „Google“ serverius, ji gali būti perkeliama į trečiąją šalį (pvz., į JAV) dėl jos lokalizavimo. Tačiau dėl suaktyvintos anonimizavimo funkcijos jūsų IP adresas bus sutrumpintas Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje dar prieš jį perduodant „Google“. Be to, jūsų naršyklės perduotas IP adresas nebus sulietas su kitais „Google“ duomenimis. Be to, taip pat naudojame „Google Analytics 4“ sprendimą, kuris nenaudoja slapukų.
Šios svetainės teikėjo vardu „Google“ naudosis gauta informacija, kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine, rengtų ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktų tolesnes paslaugas svetainės teikėjui, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo naudojant „Google Analytics“ teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDPR 6 str. 1 d. a) p. Dėl „Google“ lokalizavimo jūsų asmens duomenys „Google“ gali būti perduodami iš trečiosios šalies, t. y. asmens duomenys gali būti perduodami į paskirties vietą, kuri nėra nei Europos Sąjungoje, nei Europos ekonominėje erdvėje, šiuo atveju į JAV. Jūsų asmens duomenys už ES/EEE ribų bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu pagal BDAR 49 I straipsnį. JAV nėra garantijų dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų tvarkymui kyla papildoma rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Informacija apie jūsų teisę atšaukti sutikimą pateikta šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis).
Daugiau informacijos apie „Google“ naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą galite rasti https://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

8.4.2    Dynatrace
Mes naudojame „Dynatrace“, JAV paslaugą svetainės veikimo ir apkrovos laikui matuoti. Naudojant slapukus, dėl šios priežasties apdorojamas lankytojo IP adresas. Programinė įranga yra nuosavuose „Konica Minolta“ serveriuose Vokietijoje, užtikrinant, kad duomenys nebūtų perduodami paslaugų teikėjui.
Šiuos duomenis saugome 35 dienas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo naudojant Dynatrace teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p. Informacija apie jūsų teisę atšaukti sutikimą pateikta šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis)“.

8.5    Targeting and Advertisement 
8.5.1    Marketo

Registruodami informacinį biuletenį ir siųsdami jums informaciją, naudojame rinkodaros automatizavimo programinę įrangą „Marketo“ iš „Marketo Inc“, JAV. „Marketo“ renka statistinius duomenis apie mūsų svetainės naudojimą ir ryšių veiklą, kad atitinkamai optimizuotume savo paslaugas/produktus ir vykdytume el. pašto rinkodaros ir pardavimo veiklą. Duomenų tvarkymas iš dalies automatizuotas, siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus (profiliavimas). „Marketo“ įrašo jūsų IP adresą ir naudoja slapukus svetainės naudojimui sekti ir analizuoti, kad pateiktų informaciją, specialiai pritaikytą vartotojo interesams. Daugiau informacijos apie slapukus 7 skyriuje. Slapukų sukurta informacija perkeliama į „Marketo“ serverį (esantį ES/EEE) ir jame saugoma. Mūsų vardu „Marketo“ naudoja šią informaciją vertindama registruotų asmenų naudojimąsi svetaine ir rengdama ataskaitas apie svetainės veiklą. Galite neleisti saugoti slapukų atitinkamai nustatydami naršyklės parametrus. Tačiau dėl naršyklės parametrų gali nepavykti naudoti visų mūsų svetainės funkcijų. Išimtiniais ir nenumatytais atvejais, kai asmens duomenys perduodami JAV, sudarėme sutartį su Marketo.
Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą Marketo galima rasti https://documents.marketo.com/legal/privacy/
Jūsų asmens duomenų tvarkymo Marketo sistemoje teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a). Informacija apie jūsų teisę atšaukti sutikimą pateikta šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis)“.

8.5.2    Naujienlaiškis
„Konica Minolta“ klientams ir suinteresuotosioms šalims siunčia naujienlaiškį. Vieninteliai šiuo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys yra jūsų el. pašto adresas. Papildomų atskirai pažymėtų duomenų teikimas yra savanoriškas. Naujienlaiškis siunčiamas taikant vadinamąją dvigubo pasirinkimo procedūrą. Tai reiškia, kad po jūsų registracijos išsiųsime jums el. laišką jūsų nurodytu el. pašto adresu, kuriame prašome patvirtinti, kad norite gauti informaciją. Jei nepatvirtinsite savo registracijos spustelėdami el. laiške pateiktą saitą, jums atsiųstas saitas bus išjungtas ir jūsų duomenys bus panaikinti. Jei sutinkate gauti informaciją, turėsite prieigą prie šios informacijos:
– naujienos ir informacija apie Konica Minolta produktų portfelį
– išskirtiniai kvietimai į renginius, muges ir internetinius seminarus
− sėkmės istorijų siuntimas
− rinkos tendencijų tyrimai, rinkos tyrimai ir ataskaitos
− pasiūlymai dalyvauti klientų pasitenkinimo tyrimuose
Registracijos metu atlikdami dvigubą pasirinkimo procesą, jūsų naudojamus IP adresus, registracijos ir patvirtinimo laiko duomenis saugome 30 dienų. Remdamiesi jūsų sutikimu, įvertinsime jūsų vartotojų elgseną mūsų svetainėse ir siunčiamuose naujinelaiškiuose ir priskirsime juos jūsų el. pašto adresui/vartotojo profiliui mūsų duomenų bazėje. Be to, mes saugome informaciją apie jūsų naudojamą naršyklę ir jūsų operacinės sistemos parametrus, taip pat informaciją apie jūsų interneto ryšį, su kuriuo pasiekėte mūsų svetainę. Per jums atsiųstą naujienlaiškį gauname gavimo ir skaitymo patvirtinimus, taip pat informaciją apie svetaines, kurias spustelėjote naujienlaiškyje. Taip pat saugome, kuriose srityse lankėtės mūsų svetainėje ir programose. Sukurdami asmeninį naudotojo profilį, norime pritaikyti reklamavimo metodą prie jūsų pomėgių ir optimizuoti jums skirtus mūsų pasiūlymus mūsų svetainėje.
Mūsų naujienlaiškyje yra informacijos iš Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ir kitų susijusių grupės įmonių (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgija) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENTA - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Švedija, „Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S“, „Next Agenda ApS“, „Konica Minolta Business Solutions Finland Oy“, „Konica Minolta Business Solutions Norway AS“, „Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.“, „Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD“, „WEBCOM Poland SP. z o.o.“, „Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd.“, „Konica Minolta Business Solutions SE Ltd.“, „Konica Minolta Kroatija“ – verslo sprendimai, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska SP. z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V. Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indikcia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Wewing Media Limited, Indikcia Limited, Indikcia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, daktilinis Buro du centre S.A.S., OMR Imapressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., KONICA MINOLTA BUSINESS Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA BUSINESS Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd. Programinė įranga Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
Jūsų asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p.. Jūsų sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu nenurodant priežasčių Jūs galite atšaukti duotą sutikimą čia arba išsiųsti el. laišką kontaktine informacija, pateiktai naujienlaiškyje. Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atliekamo remiantis sutikimu, teisėtumui iki jo atšaukimo. Daugiau informacijos apie savo teisę atšaukti sutikimą rasite šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis)“.
„Konica Minolta“ taip pat gali naudoti el. pašto adresą (-us), surinktą (-us) sudarant sutartį, kad elektroniniu paštu praneštų apie panašias „Konica Minolta“ prekes ir paslaugas. Galite bet kada nesutikti su šiuo naudojimu nepatirdami jokių išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal bazinius kursus. Prieštaravimas turi būti adresuotas: UAB “Konica Minolta Baltia”, J. Jasinskio g. 16 A, LT-03163 Vilnius. Prieštaravimas taip pat gali būti atsiųstas elektroniniu paštu. Tokiu atveju jis turėtų būti išsiųstas el. paštu support.eshop@konicaminolta.lt. Šio jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p.

8.5.3    LinkedIn Insight žymė
Mūsų svetainėje įtraukėme konvertavimo įrankį „LinkedIn Insight Tag“ iš „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ (toliau – „LinkedIn“).
„LinkedIn Insight“ žyma yra nedidelis „JavaScript“ kodo fragmentas, kurį įdiegėme savo svetainėje. Naudojant „LinkedIn Insight“ žymą, renkami ir „LinkedIn“ perduodami duomenys apie mūsų svetainės apsilankymą. Šie duomenys apima persiuntimo URL, IP adresą, įrenginio informaciją, naršyklės informaciją ir mūsų svetainės apsilankymo laiko žymą. „LinkedIn“ nesuteikia mums prieigos prie išsamiai surinktų asmens duomenų. „LinkedIn“ naudoja šią informaciją, kad pateiktų ataskaitas apie svetainių auditorijas ir skelbimų našumą, pagrįstas suvestiniais duomenimis, kad galėtume optimizuoti savo svetainę atsižvelgdami į gautą informaciją. Be to, „LinkedIn“ suteikia mums galimybę stebėti konversijas ir iš naujo taikyti pagal svetainės lankytojus naudojant „LinkedIn Insight“ žymą. Tai leidžia rodyti tikslinę reklamą ne mūsų svetainėje, nenustatant svetainės lankytojo.
Dėl „LinkedIn“ lokalizavimo jūsų asmens duomenys į „LinkedIn“ gali būti perduodami į trečiąją šalį, šiuo atveju ypč į JAV, kuri nėra nei Europos Sąjungoje, nei Europos ekonominėje erdvėje.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo naudojant „LinkedIn“ teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p. Jūsų asmens duomenys už ES/EEE ribų bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu pagal BDAR 49 str. 1 d. JAV nėra garantijų dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų tvarkymui kyla papildoma rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.Informacija apie jūsų teisę atšaukti sutikimą pateikta šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis).
„LinkedIn Insight“ žymėje apdoroti duomenys užšifruojami ir anonimizuojami per septynias dienas. Ne vėliau kaip po 90 dienų anonimizuoti duomenys automatiškai panaikinami, jei jų nebereikia nustatytam tikslui pasiekti.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „LinkedIn“ privatumo politiką, apsilankykite šiuo adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8.5.4    Facebook pikselis
Savo svetainėje mes naudojame socialinio tinklo „Facebook Inc.“, JAV vadinamąjį „Facebook“ pikselį. Tai „Facebook“ rinkodaros paslauga. Šios paslaugos metu jūsų galutiniame prietaise deponuojamas slapukas. Šis slapukas leidžia mums rodyti tam tikrus mūsų svetainės lankytojus, kurie taip pat naudoja „Facebook“, individualiai pritaikytą ir pomėgiais pagrįstą reklamą „Facebook“. „Facebook“ pikselis leidžia stebėti naudotojų elgseną jiems spustelėjus „Facebook“ reklamoje. Naudodami „Facebook“ pikselį, galime stebėti, kaip „Facebook“ priimamos rinkodaros priemonės, ir, jei reikia, imtis optimizavimo priemonių.
Per pikselį surinktą informaciją taip pat gali apibendrinti „Facebook Ireland Limited“, o apibendrintą informaciją „Facebook Ireland Limited“ gali naudoti savo reklamos tikslais ir trečiųjų šalių reklamos tikslais. Pvz., „Facebook Ireland Limited“ gali numanyti tam tikrus pomėgius dėl jūsų naršymo šioje svetainėje ir taip pat gali naudoti šią informaciją trečiųjų šalių pasiūlymams reklamuoti. „Facebook Ireland Limited“ taip pat gali derinti pikseliu surinktą informaciją su kita informacija, kurią „Facebook Ireland Limited“ surinko apie jus per kitas svetaines ir/arba susijusią su socialinio tinklo „Facebook“ naudojimu, kad „Facebook Ireland Limited“ būtų galima sukurti ir saugoti profilį apie jus. Šis profilis gali būti naudojamas reklamos tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Facebook Ireland Limited“ privatumo politiką, apsilankykite https://www.facebook.com/policy.php.
Dėl „Facebook“ lokalizavimo jūsų asmens duomenys į „Facebook“ gali būti perduodami į trečiąją šalį, pvz., JAV.
„Facebook Pixel“ naudojimo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p. Dėl „Facebook“ lokalizavimo jūsų asmens duomenys „Facebook“ gali būti perduodami į trečiąją šalį, t. y. asmens duomenys gali būti perduodami į paskirties vietą, kuri nėra nei Europos Sąjungoje, nei Europos ekonominėje erdvėje, šiuo atveju į JAV. Jūsų asmens duomenys už ES/EEE ribų bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu pagal BDAR 49 str. 1 d. JAV nėra garantijų dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų tvarkymui kyla papildoma rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Informacija apie jūsų teisę atsisakyti atšaukti sutikimą pateikta šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis).

8.5.5    Twitter žymė
Savo svetainėje įdiegėme „Twitter“ žymę, kad įgalintume tikslinės grupės internetinį reklamavimą ir konversijų stebėjimą. Šią paslaugą siūlo „Twitter Inc“, JAV. Naudodami „Twitter“ pakartotinės rinkodaros funkciją galime kreiptis į jus pateikdami Jums reiklamą pagal jūsų pomėgius „Twitter“ platformoje. Šiuo tikslu „Twitter“ naudoja vadinamąsias žymes. Ši žymė naudojama apsilankymams mūsų svetainėje ir naudojimo duomenims įrašyti (pvz., visos sąveikos, susijusios su rodomu reklamavimu, pvz., nuorodų spustelėjimas, persiuntimai, patiktukai). Jei vėliau apsilankysite „Twitter“, pagal pomėgius bus rodomi skelbimai. Tokiu būdu „Twitter“ iš jūsų naršyklės gauna informaciją, kad mūsų svetainė įjungta jūsų galutiniame įrenginyje. Jei esate užsiregistravę „Twitter“, jis gali priskirti apsilankymą jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Twitter“ arba nesate prisijungę, gali būti, kad teikėjas sužinos ir įsimins jūsų IP adresą ir kitas identifikavimo funkcijas.
„Twitter“ žymė leidžia stebėti „Twitter“ skelbimų efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais. Taip surinkti duomenys mums yra anonimiški, o tai reiškia, kad nematome atskirų vartotojų asmens duomenų. Tačiau šiuos duomenis saugo ir apdoroja „Twitter“, nes žymių sugeneruota informacija apie mūsų paslaugų naudojimą perduodama į „Twitter“ serverį JAV ir ten saugoma.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagal „Twitter“ žymą teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p. Dėl „Twitter“ lokalizavimo jūsų asmens duomenys „Twitter“ gali būti perduodami į trečiąją šalį, t. y. asmens duomenys gali būti perduodami į paskirties vietą, kuri nėra nei Europos Sąjungoje, nei Europos ekonominėje erdvėje, šiuo atveju į JAV. Jūsų asmens duomenys už ES/EEE ribų bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu pagal BDAR 49 str. 1 d. JAV nėra garantijų dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų tvarkymui kyla papildoma rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Informacija apie jūsų teisę atšaukti sutikimą pateikta šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis).
Daugiau informacijos, kaip apsisaugoti nuo šios funkcijos, rasite Your privacy options for personalized ads | Twitter Help. Daugiau informacijos apie „Twitter“ atliekamą duomenų apdorojimą rasite Privacy Policy (twitter.com).

8.5.6    Kanalų mišinys
Kanalų mišinys, JAV yra naudojamas rinkodaros kampanijos našumui matuoti naudojant duomenų formą „Google Analytics“. Šiuo tikslu asmens duomenys neapdorojami. Šiame kontekste naudojame tik statistinius duomenis, surinktus naudojant „Google Analytics“, pvz., rinkodaros veiklai ir klientų platformai optimizuoti.

8.5.7    Google AdWords
Savo svetainėje naudojame paslaugą Google AdWords iš Google Ireland Limited, Airija. Ši paslauga leidžia atkreipti dėmesį į patrauklius pasiūlymus išorinėse svetainėse naudojant reklaminę medžiagą (vadinamuosius „Google“ skelbimus). Šią reklaminę medžiagą „Google“ pristato per vadinamuosius skelbimų serverius. Šiam tikslui naudojami skelbimų serverio slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite 7 skyriuje. Skelbimų serverio slapukai leidžia įvertinti našumo parametrus (pvz., skelbimų parodymus, paspaudimus ar konversijas). Tokiu būdu galime nustatyti, ar individualios reklamos priemonės yra sėkmingos. Jei apsilankėte mūsų svetainėje naudodami „Google“ skelbimą, „Google Adwords“ saugo slapuką jūsų galutiniame įrenginyje. Šiame slapuke saugomos analizės reikšmės (unikalus slapuko ID, skelbimo parodymų skaičius pagal paskirties vietą (dažnis), paskutinis parodymas, atsisakymo informacija (žymėjimas, kad naudotojas nebenori būti adresuotas)). „Google Adwords“ nustatyti slapukai nebegalioja po 30 dienų. Šie slapukai nėra skirti jums asmeniškai identifikuoti. Jie leidžia „Google Adwords“ atpažinti jūsų interneto naršyklę. Jei lankysitės tam tikruose „AdWords“ kliento svetainės puslapiuose, „Google“ ir klientas atpažins, kad į kliento puslapį nukreipiate spustelėję skelbimą. „Google“ pateikia mums, kaip klientui, statistinę analizę. Ši analizė leidžia įvertinti reklamos priemonių efektyvumą. Daugiau duomenų netvarkome.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo naudojant „Google Adwords“ teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDPR 6 str. 1 d. a) p. Dėl „Google“ lokalizavimo jūsų asmens duomenys „Google“ gali būti perduodami į trečiąją šalį, t. y. asmens duomenys gali būti perduodami į paskirties vietą, kuri nėra nei Europos Sąjungoje, nei Europos ekonominėje erdvėje, šiuo atveju į JAV. Jūsų asmens duomenys už ES/EEE ribų bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu pagal BDAR 49 str. 1 d. JAV nėra garantijų dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų tvarkymui kyla papildoma rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. nformacija apie jūsų teisę atšaukti sutikimą pateikta šios privatumo politikos 2.8 p. (BDAR 7 straipsnis).
Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Google“ galima rasti čia:
–   Privacy Policy – Privacy & Terms – Google
–   Google Site Stats
–   GDPR & Google Ads FAQ - Google Ads

8.5.8 Microsoft Clarity
Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos "Microsoft Clarity" funkcijos. Paslaugos teikėjas yra "Microsoft Ireland Operations Ltd.", One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Airija (toliau - "Microsoft").

"Microsoft Clarity" teikia svetainės naudojimo statistiką, seansų įrašus ir šilumos žemėlapius, sukurtus daugiausia sekant pelės judesius. Apdorotą informaciją "Microsoft Clarity" naudos mūsų svetainės naudojimui vertinti, svetainės veiklos ataskaitoms rengti ir kitoms su svetainės naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Taigi, "Microsoft Clarity" naudojame tam, kad analizuotume ir reguliariai tobulintume naudotojų elgseną mūsų svetainėje, o naudodamiesi gautais statistiniais duomenimis galime padaryti savo pasiūlymą įdomesnį ir patogesnį jums, kaip naudotojui.
Jūsų naudotojo duomenys renkami naudojant slapukus, kurie nustatomi jūsų galutiniame įrenginyje ir leidžia analizuoti apsilankymą mūsų svetainėje. Daugiau informacijos apie slapukus rasite šios privatumo politikos skyriuje "7. Slapukai".
Toliau nurodytus duomenis tvarkome naudodami "Microsoft Clarity":
 • Unikalus naudotojo ID
 • Apsilankymo data ir laikas
 • IP adresas
 • Vietos duomenys
 • Sesijos ID
 • Vartotojo elgsena
  • Sąveikos duomenys
  • Pelės judesiai
  • Paspaudimai
  • Slinkimo veikla

"Microsoft Clarity" naudotojo lygmeniu tvarkomi duomenys automatiškai ištrinami po 13 mėnesių. Tekstiniai laukai, pavyzdžiui, kontaktų formos, apklausos ar paieškos laukai, ekrano įrašuose užmaskuojami, kad jūsų įrašai nebūtų įrašyti. Todėl mūsų internetinėse formose įvesti asmens duomenys "Microsoft Clarity" nėra tvarkomi.
Išskirtinėmis aplinkybėmis dėl "Microsoft" būstinės jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į JAV, taigi gali būti perduodami į vadinamąją trečiąją šalį. Perdavimas į trečiąją šalį - tai asmens duomenų perdavimas į paskirties vietą šalyje, kuri nepriklauso nei Europos Sąjungai, nei Europos ekonominei erdvei. Korporacija "Microsoft" yra sertifikuota pagal BDAR, todėl tokiems duomenų perdavimams taikomas BDAR duomenų apsaugos standartas.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas naudojant "Microsoft Clarity" yra jūsų sutikimas pagal CK 2.5 str. 6 I a punktą BDAR. Informaciją apie jūsų teisę atšaukti duomenis rasite šios privatumo politikos dalyje "2.8 Teisė atšaukti duomenis (BDAR 7 str.)".

8.6    Google šriftai
Savo svetainėje naudojame šriftus iš „Google Inc“,  JAV. Google šriftus integravome vietiniame žiniatinklio serveryje, o ne Google serveriuose. Tai reiškia, kad nėra ryšio su „Google“ serveriais ir todėl nėra duomenų perdavimo ar saugojimo.
Naudodami „Google“ šriftus galite naudoti šriftus nesiųsdami jų į savo serverį. Tačiau, siekdami užkirsti kelią bet kokiam informacijos perdavimui į „Google“ serverius ir bet kokiam susijusiam jūsų asmeninių duomenų perdavimui į JAV, mes atsisiuntėme šriftus į savo serverį. Tokiu būdu jokie duomenys nesiunčiami į Google.
8.7    Užsakymų apdorojimas
Mes naudojame pranešimų brokerio programinę įrangą, laikomą AWS Frankfurto serveriuose, kad sujungtume CMS su vidiniais serveriais, reikalingais užsakymams apdoroti. Šie duomenys nukreipiami per šią tarnybą:
– vardas
– įmonės pavadinimas
– kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas)
– sąskaitos išrašymo ir siuntimo adresas
– užsakymo pastabos (laisvos formos tekstas)
– IP adresas
Dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo „Amazon AWS“ žiniatinklio serveriuose išskirtinėmis aplinkybėmis dėl „Amazon“ buveinės jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms, taigi ir vadinamajai trečiajai šaliai. JAV nėra garantijų dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų tvarkymui kyla papildoma rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.
Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Amazon“ žiniatinklio tarnybose galite rasti šiuo adresu: https://aws.amazon.com/de/privacy
9    Konica Minolta grupės privatumo politika
Global Personal Data Protection | KONICA MINOLTA


– užsklandos šablono versija
– įrenginio duomenys (http agentas, http nukreipimas)
Usercentrics sutikimo valdymo platformos naudojimas ir susijęs asmens duomenų tvarkymas padeda vykdyti teisinius įsipareigojimus, kaip apibrėžta BDAR 6 str. 1 d. c) p. Taigi platformos naudojimas yra būtinas siekiant įvykdyti pareigą pateikti dokumentuotus įrodymus, kaip tai suprantama pagal BDAR 5 str. 2 d.

Grįžti į pagrindinį puslapį