Nuomos paslaugų sutartis

Grįžti į pagrindinį puslapį

Nuomos ir techninės priežiūros paslaugų sutartis

BENROSIOS SĄLYGOS

1. Apimtis
1.1 Šiomis bendrosiomis sąlygomis reglamentuojami kliento (toliau – klientas) ir UAB “Konica Minolta Baltia”, į/k 110042632, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva (toliau – Konica Minolta) sutartiniai santykiai dėl Konica Minolta produktų nuomos ir techninės priežiūros paslaugų suteikimo interneto svetainėje www.konicaminolta.lt/shop (toliau – platforma).
2. Platformos naudojimas
2.1. Klientas, norėdamas sudaryti platformoje siūlomų produktų pirkimo sutartį, turi joje nurodyti įmonę identifikuojančius duomenis, kurie turi būti tikslūs, išsamūs ir teisingi. Jeigu kliento nurodyti duomenys pasikeičia, jis nedelsdamas turi apie tai pranešti Konica Minolta el. paštu support.eshop@konicaminolta.lt.
2.2. Konica Minolta turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo sutartį, jeigu:
- klientas yra fizinis asmuo;
- kliento atstovas neįgaliotas sudaryti sutarties;
- kliento registracijos duomenys yra netikslūs, neišsamūs ar neteisingi;
- kliento kreditingumas yra nepakankamas;
- klientas šiurkščiai arba pakartotinai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, nepaisydamas įspėjimų.
2.3. Klientas, pateikdamas duomenis ir sudardamas šią sutartį, užtikrina, kad jis turi teisę atstovauti jo nurodytą juridinį asmenį ir turi tai patvirtinančius dokumentus.
2.4. Klientui draudžiama tvarkyti bet kokius duomenis platformoje, kurie (i) yra neteisėti, provokuojantys, šmeižikiški, neteisėti, grasinantys, žalingi ar kokiu nors kitu būdu draudžiami, (ii) jis neturi teisės tvarkyti duomenų pagal teisės aktų reikalavimus ar sutartis, (iii) pažeidžia trečiosios šalies teises, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis ir komercinėmis paslaptimis, (iv) turi virusų ar kitų kenksmingų komponentų.
3. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas platformoje
3.1. Platforma suteikia klientui galimybę su Konica Minolta sudaryti daugiafunkcių spausdinimo įrenginių, spausdintuvų ir (arba) programinės įrangos (toliau – produktai arba produktas) nuomos ir techninės priežiūros paslaugų sutartį.
3.2. Atsižvelgdamas į produkto technines specifikacijas, atitinkamas parinktis, platformoje numatytą spausdinimo apimtį ir kainas, klientas pasirenka, kurie produktai geriausiai atitinka jo reikalavimus ir lūkesčius. Konica Minolta neatsako už kliento pasirinkimus platformoje. Produktų suderinamumą su savo vidinėmis IT sistemomis klientas turi patikrinti savo sąskaita ir rizika.
3.3. Atlikdamas užsakymą platformoje, klientas pateikia Konica Minolta pasiūlymą sudaryti pasirinktų produktų nuomos ir techninės priežiūros paslaugų sutartį su Konica Minolta. Tik Konica Minolta sutikus, tarp kliento ir Konica Minolta įsigalioja abipusė nuomos ir techninės priežiūros paslaugų sutartis.
3.4. Vien pasiūlymo gavimo patvirtinimas nereiškia, kad Konica Minolta pasiūlymą priėmė. Akceptas galioja tik klientui gavus Konica Minolta patvirtinimą elektroniniu laišku, kuriame ji aiškiai nurodoma, kad pasiūlymas akceptuotas.
3.4.1. Kartu su Konica Minolta patvirtinimu klientui siunčiamas dokumentas užstato apmokėjimui. Užstato suma lygi dviejų RelaxRate paketo nuomos mokesčiams.
3.5. Konica Minolta turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar priimti kliento pasiūlymą ar ne. Pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos sutarties 2.2. p.
3.6. Pateikdamas pasiūlymą, klientas sutinka su šiomis sutarties bendrosiomis sąlygomis.
4. Kainos
4.1. Jei sutartyje ar jos prieduose nenurodyta kitaip, klientas sumoka Konica Minolta numatytą užstatą per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties termino pabaigoje sumokėtas užstatas grąžinamas klientui arba, sutarus, užskaitomas kaip nuomos mokestis už paskutinius 2 nuomos mėnesius.
4.2. Klientui sumokėjus užstatą, jei sutartyje ar jos prieduose nenurodyta kitaip, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas produktai pristatomi klientui jo nurodytu adresu. Klientas įsipareigoja nei savo jėgomis, nei pasitelkdamas trečiuosius asmenis nekeisti produktų buvimo/instaliavimo vietos be Konica Minolta sutikimo. Jei klientas nori pakeisti produktų buvimo/instaliavimo vietą, jis privalo informuoti Konica Minolta, kad ji už papildomą mokestį užtikrintų technines saugumo priemones, būtinas produktų transportavimui.
4.3. Klientas moka mėnesinį aptarnavimo mokestį, į kurį įeina sutartyje nustatytas spaudinių skaičius, jei specialiose sąlygose nenurodyta kitaip. Jei klientas viršija į mėnesinį aptarnavimo mokestį įskaičiuotų spaudinių skaičių, jis moka už kiekvieną papildomai pagamintą spaudinį nurodytomis kainomis.
4.4. Klientas kas mėnesį sumoka už nuskenuotus dokumentus nurodytomis kainomis, jei specialiose sąlygose nenurodyta kitaip. Produktas nuskenuotus dokumentus apskaito atskirai ir kopijavimo metu atliekamų skenavimų neskaičiuoja.
4.5. Papildomų programų diegimas kliento tinkle, perkėlimas, pašalinimas (įskaitant perkėlimo darbus), asmens duomenų papildymas, pakartotinis diegimas ir šalinimas produkto standžiajame diske neįtraukiami į mėnesio mokestį ir Konica Minolta klientui išrašys papildomas sąskaitas faktūras.
4.6. Mėnesio mokestis neapima popieriaus, kabių, klijų, PVM ar autorinių teisių mokesčių.
4.7. Šalys susitaria, kad Nuomotojas turi teisę ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per metus peržiūrėti Sutarties kainas, atsižvelgiant į metinę infliaciją – vidutinį metinį (palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso (VKI) pokytį. Sutarties kainų peržiūrai imamas paskutinis oficialiai Lietuvos Statistikos Departamento paskelbtas VKI, kuris paskelbtas ne vėliau negu peržiūros dieną. Jei, atlikus Sutarties kainų peržiūrą šiame p. nustatyta tvarka, VKI pokytis yra teigiamas, Nuomotojas turi teisę atitinkamai perskaičiuoti Sutarties kainas. Sutarties kainos neperskaičiuojamos ir nekinta, jei vidutinis VKI pokytis yra neigiamas.
4.7.1. Nuomotojas įsipareigoja pranešti Nuomininkui apie perskaičiuotas Sutarties kainas išsiųsdamas pranešimą Sutartyje nurodytu el. paštu, o Nuomininkas įsipareigoja nuo pranešime nurodytos dienos atlikti mokėjimus pagal Sutartį pagal pranešime nurodytas kainas. Nuomotojo pranešimas tampa neatsiejamu šios Sutarties priedu.
4.8. Mėnesio mokestis turi būti mokamas ir tuomet, jeigu klientas faktiškai nesinaudoja produktais ar techninės priežiūros paslaugomis.
5. Sąskaitų faktūrų išrašymas
5.1. Klientas turi apmokėti sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jų išrašymo dienos. Klientas neturi įskaitymo ar kompensavimo teisės.
5.2. Klientas atsiskaito sumokėdamas pavedimu į Konica Minolta sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą.
5.3. Prie kiekvienos sąskaitos faktūros sumos, kuri nebuvo sumokėta nustatytu terminu, be jokio atskiro pranešimo Konica Minolta turi teisę reikalauti mokėti 10 proc. dydžio, bet ne mažiau kaip 50,00 eurų baudą nuo nesumokėtos sumos, kuri laikoma minimaliais Konica Minolta nuostoliais, teisės aktuose numatytas palūkanas ir patirtus nuostolius.
5.4. Skundai dėl sąskaitų faktūrų gali būti pateikti Konica Minolta nurodytu el. pašto adresu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
5.5. Sąskaitos faktūros Klientui siunčiamos jo nurodytu el. pašto adresu. Pasikeitus šiam adresui, klientas privalo nedelsdamas informuoti Konica Minolta.
5.6. Klientui pažeidus sutarties 5 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Konica Minolta turi teisę sustabdyti teikiamas aptarnavimo bei medžiagų tiekimo paslaugas pagal sutartį iki kol kliento įsipareigojimai bus įvykdyti. Paslaugų sustabdymas neatleidžia kliento nuo sutartinių prievolių vykdymo.
5.6.1. Klientui uždelsus atsiskaityti daugiau negu 30 kalendorinių dienų, Konica Minolta turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir atsiimti produktus.
6. Perdavimas
6.1. Be išankstinio raštiško Konica Minolta sutikimo klientas negalės visiškai ar iš dalies perduoti savo teisių ir/ar įsipareigojimų pagal šią sutartį trečiajai šaliai.
6.2. Konica Minolta turi teisę perduoti teises ir/ar įsipareigojimus pagal šią sutartį, įskaitant nuosavybės teisę į produktus, trečiajai šaliai, kuri teisiškai galės remtis visomis teisėmis, pretenzijomis ir gynybos priemonėmis, kylančiomis iš šios sutarties.
6.3. Klientas patvirtina, kad po to, kai buvo informuotas apie teisių ir/ar įsipareigojimų pagal šią sutartį, i) viskas, kad šioje sutartyje nustatyta Konica Minolta naudai, bus automatiškai taikoma trečiajai šaliai ir (ii) klientas atliks visus mokėjimus trečiajai šaliai. Klientas neturi įskaitymo ar kompensavimo teisės.
6.4. Sutarties 6.3. p. numatytą pranešimą klientui pateikia Konica Minolta ir/ar trečioji šalis kliento nurodytu el. paštu.
7. Pristatymas
7.1. Platformoje nurodytas produktų pristatymo terminas yra orientacinis ir neįpareigojantis. Dėl bet kokio vėlavimo Konica Minolta nemoka kompensacijų ir neatlygina žalos ar nuostolių.
7.2. Klientas sutinka, kad Konica Minolta gali perduoti produktus subrangovams.
7.3. Klientas turi pranešti Konica Minolta apie bet kokį produktų neatitikimą ir/arba netinkamumą jais naudotis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pristatymo.
8. Atsakomybė
8.1. Konica Minolta deda visas įmanomas pastangas, atsižvelgdama į savo galimybes ir techninius pajėgumus tam, kad tinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.
8.2. Konica Minolta yra atsakinga ir atlygins klientui teismo sprendime nustatytus tiesioginius nuostolius ir neatlygina jokių netiesioginių nuostolių (pvz., popieriaus praradimą, pajamų ar pelno sumažėjimą ar negavimą ir pan.), kuriuos klientas patiria dėl šios sutarties pažeidimo, priskirtino Konica Minolta.
8.3. Išskyrus atvejus, kai Konica Minolta tyčia arba šiurkščiai pažeidžia šią sutartį, visais kitais atvejais Konica Minolta atsakomybė vykdant šią sutartį neviršija sumos, lygios mėnesiniam mokesčiui, sumokėtam per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį iki tokio pažeidimo atsiradimo.
8.4. Konica Minolta atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, kuri kyla dėl nuo Konica Minolta nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Konica Minolta tiekėjas nepristato prekių laiku, uždaromas Konica Minolta tinklas ir kt.). Konica Minolta kuo greičiau informuoja klientą apie tokias aplinkybes.
8.5. Klientas yra vienintelis atsakingas už bet kokių tiesiogiai ar netiesiogiai su produktais susijusių duomenų saugojimą ir atsargines kopijas.
8.6. Konica Minolta neatsako už kliento produktus ar kitą naudojamą įrangą ar turtą (pvz., kliento naudojamą tinklą, programinę įrangą, kompiuterius ir pan.). Už tai atsako pats klientas (pvz. IP adreso paskyrimą).
9. Nuosavybės teisė
9.1 Produktai išlieka išimtinai Konica Minolta arba sutarties 6.2. p. numatytu atveju trečiosios šalies nuosavybe.
9.2. Klientas neišnuomos produktų, jų neperduos, nenustatys jiems jokių apribojimų ar kitaip neapsunkins jų.
10. Rizika ir draudimas
10.1. Nuo produktų pristatymo klientui momento pastarasis prisiima visą žalos ir visiško ar dalinio produktų sugadinimo ar praradimo riziką, kol produktas vėl grąžinamas Konicai Minoltai.
10.2. Jei klientas dėl kokios nors priežasties galutinai ar laikinai negali naudotis dalimi ar visais produktais (įskaitant produktų sugadinimą ir/ar dalinį praradimą ar gedimą), jis privalo mokėti mėnesinį mokestį už visą sutarties laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Konica Minolta šiurkščiai pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus.
10.3 Klientas privalo savo rizika ir lėšomis apdrausti produktus Lietuvoje veikiančioje draudimo bendrovėje turto draudimu, kuris apimtų vagystę, produkto praradimą nepriklausomai nuo priežasties, taip pat apdrausti civilinę atsakomybę, įskaitant bet kokios žalos produktams atvejus. Konica Minolta prašymu klientas turi pateikti įrodymą, kad minėtas draudimas (-ai) yra galiojantys. Nepateikus įrodymų, Konica Minolta turi teisę sudaryti minėtas draudimo sutartis kliento sąskaita.
10.4. Jeigu produktas sugadinamas, iš dalies ar visiškai prarandamas, klientas apie tai nedelsdamas informuoja Konica Minolta ir pastaroji pasirūpina remontu ir/ar daliniu ar visišku produkto pakeitimu kliento sąskaita. Sąskaitą faktūrą už šį remontą ir/ar dalinį ar visišką pakeitimą klientas turės tiesiogiai sumokėti Konica Minolta. Klientas neturi teisės susitarti su draudimo bendrove, kad ji nemokėtų ar sumokėtų vėliau.
10.5. Visi mokėjimai, kuriuos draudimo bendrovė privalo sumokėti pagal draudimo sutartį, turi būti išmokami tiesiogiai Konica Minolta su sąlyga, kad Konicai Minoltai dar nebuvo visiškai kompensuota žala, susijusi 10.4. p. numatytu reikalavimu.
11. Kliento pareigos
11.1. Klientas įsipareigoja eksploatuoti produktus pagal gamintojo instrukcijas ir kitas Konica Minolta nustatytas taisykles, neišmontuoti ir nekeisti atskirų dalių ar detalių, neremontuoti produktų savo iniciatyva ar trečiųjų asmenų pagalba, rūpestingai ir tausojančiai elgtis su produktais. Visų gedimų, atsiradusių dėl neteisingos produktų eksploatacijos, pašalinimą kompensuoja klientas.
11.2. Klientas įsipareigoja priimti sutartyje ir jos prieduose nurodytas techninės priežiūros paslaugas pasirašydamas darbų atlikimo aktą ne vėliau kaip šio akto pateikimo pasirašyti dieną. Klientui nepasirašius akto numatytu terminu, Konica Minolta turi teisę darbų atlikimo aktą pasirašyti vienašališkai jame nurodydama, kad klientas atsisakė pasirašyti ir klientas privalo atsiskaityti už akte nurodytus darbus šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
11.3. Klientas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti visų, ne šios sutarties objektu esančių, tačiau nepertraukiamam produktų darbui įtakos galinčių turėti savo kompiuterinių sistemų veikimą, elektros energijos tiekimą ir kitus resursus, kurie būtini tam, kad produktus būtų galima tinkamai eksploatuoti.
11.4. Klientas įsipareigoja materialiai atsakyti už produktų apsaugą. Dingimo ar sunaikinimo atveju klientas atlygina likutinę produktų vertę. Sugadinus produktą dėl kliento kaltės (gamintojo instrukcijos nesilaikymas, leidimas remontuoti neįgaliotiems asmenims, neatsargus elgesys su produktu), klientas privalo atlyginti Konica Minolta padarytus nuostolius.
11.5. Klientas įsipareigoja nenaudoti produktų popieriniams pinigams, vertybiniams popieriams ir kitiems objektams kopijuoti, kurių reprodukciją draudžia įstatymai. Konica Minolta teisėsaugos institucijų teisėtu reikalavimu įsipareigoja pranešti kliento pavadinimą ir adresą bei produktų serijinius numerius, taip pat pateikti kitą prašomą informaciją.
11.6. Klientas naudojasi produktais tik savo verslo tikslais ir neturi teisės subnuomoti, pelnytis ar bet kokiu kitu būdu gauti komercinės naudos iš produktų ar atskirų jos dalių.
11.7. Draudžiama produktus išvežti už Lietuvos Respublikos ribų.
11.8. Klientui taikomi šie su platformos naudojimu susiję įsipareigojimai:
a) Saugoti ir neatskleisti prieigos prie platformos duomenų;
b) Nedelsiant pranešti Konicai Minoltai apie bet kokį neteisėtą prieigos duomenų panaudojimo atvejį. Tai taip pat taikoma bet kokiai kitai piktnaudžiavimo rizikai, apie kurią klientas sužino ir bet kokiai grėsmei platformos duomenų saugumui ir vientisumui;
c) Trečiajai šaliai perduoti platformoje siūlomus produktus ar paslaugas;
d) Prieš įvedant ar siunčiant bet kokius duomenis į platformą, patikrinti, ar juose nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Tam klientas turi naudotis atitinkamo lygio antivirusine programine įranga;
e) Per platformą perduoti, apdoroti, saugoti ar platinti bet kokį neteisėtą, amoralų, seksualinio pobūdžio, įžeidžiantį ar smurtą skatinantį turinį.
11.9. Klientas saugo Konica Minolta nuo bet kokių pretenzijų, kurias trečiosios šalys galėtų pateikti Konica Minolta dėl šių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo platformoje, kurį sukėlė kliento veiksmai (arba kliento sutikimu trečioji šalis). Klientas, sužinojęs apie tiesioginį tokio pažeidimo pavojų, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Konica Minolta.
12. Sutarties galiojimas ir sutarties nutraukimas anksčiau laiko
12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja sutartyje numatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo produktų instaliavimo dienos. Jam pasibaigus, klientas turi sudaryti sąlygas produktų grąžinimui šioje sutartyje numatyta tvarka.
12.2. Klientas aiškiai ir neatšaukiamai pareiškia, kad atsisako pirmumo teisės pratęsti šią sutartį. Šalys aiškiai susitaria ir abi supranta, kad ši sutartis pasibaigs paskutinę numatyto termino dieną, jeigu nuomos terminas nebus pratęstas šioje sutartyje numatyta tvarka ar atskiru šalių susitarimu.
12.3. Jei sutartis pasirašoma mėnesio 5 dieną ar iki jos, pirmasis pilnas nuomos mokestis bus mokamas už tą mėnesį, kurį prasideda nuomos terminas. Jei nuomos terminas prasideda po mėnesio 5 dienos, pirmasis pilnas nuomos mokestis bus mokamas už kitą mėnesį, o už einamąjį mėnesį mokestis bus paskaičiuotas proporcingai produktų naudojimosi dienoms.
12.4. Konica Minolta turi teisę išrašyti proporcingą mėnesinio mokesčio sąskaitą už dienas nuo produktų įrengimo iki pirmosios mėnesio, kurį įsigalioja sutartis, dienos.
12.5. Išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukiama anksčiau laiko, sutartis nustos galioti pasibaigus nuomos ir techninės priežiūros laikotarpiui, kurį klientas pasirinko platformoje (sutartas laikotarpis) ir kuriam pritarė Konica Minolta.
12.6. Jei produktų įrengimas atidedamas arba uždelsiamas dėl kliento kaltės, sąskaitos faktūros išrašomos tą dieną, kai įrengimas būtų baigtas nesant uždelsimo.
12.7. Klientas turi teisę nutraukti šią sutartį be priežasties anksčiau numatyto sutarties termino pabaigos, informuodamas apie tai Konica Minolta registruotu laišku arba el. paštu support.eshop@konicaminolta.lt ne mažiau kaip prieš vieną mėnesį ir sumokėdamas kompensaciją, kuri lygi kliento sumokėtai užstato sumai.
12.8. Klientas, atsisakęs priimti produktus po to, kai Konica Minolta pranešė apie įsipareigojimų neįvykdymą, padaro esminį sutarties pažeidimą, dėl kurio ši sutartis nutraukiama ir klientas turi sumokėti sutarties 12.7. p. numatytą kompensaciją, taip pat kompensuoti produktų sandėliavimo ir kitas su sutarties nutraukimu susijusias išlaidas.
12.9. Bet kokiu atveju, nutraukus sutartį kliento iniciatyva nesant Konica Minolta kaltės arba dėl kliento kaltės, sumokėtas užstatas lieka Konica Minolta. Šalys susitaria, kad tai yra minimalūs Konica Minolta patirti nuostoliai.
12.10. Pasibaigus sutarties terminui arba vienai iš šalių nutraukus sutartį anksčiau laiko, klientas įsipareigoja pilnai atsiskaityti už iki sutarties pabaigos suteiktas paslaugas.
12.11. Konica Minolta ir klientas visada turi teisę visiškai arba iš dalies sustabdyti savo prievolių (įskaitant techninės priežiūros paslaugų) vykdymą arba nedelsiant nutraukti sutartį ne teismo tvarka, jeigu kita Šalis šiurkščiai nevykdo sutarties ir pažeidimas neištaisomas per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo išsiuntimo.
12.12. Konica Minolta ir klientas visada turi teisę visiškai arba iš dalies nutraukti šią sutartį nedelsiant ne teismo tvarka ir nemokėdami vienas kitam kompensacijos, jei (i) kitai šaliai yra iškelta nemokumo ar restruktūrizavimo byla (ii) kita šalis yra paskelbta nemokia ar restruktūrizuojama, (iii) kita šalis nutraukia savo įmonės veiklą arba didelę jos dalį, (iv) kita šalis yra nemoki.
12.13. Konicai Minoltai nutraukus sutartį 12.12. p. nurodytu pagrindu, ji turi teisę reikalauti iš kliento sutarties 12.7. p. numatytos kompensacijos.
13. Trečiųjų šalių mokėjimai
13.1. Jeigu klientas nurodo, kad sąskaitos faktūros, mokėtinos pagal šią sutartį, turi būti siunčiamos trečiajai šaliai, tai neatleidžia jo paties nuo įsipareigojimų atsiskaityti pagal šią sutartį ir pats klientas yra atsakingas už atsiskaitymą laiku.
14. Autorių teisių išlyga
14.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės ir/ar gera reputacija, kurie atsirastų klientui naudojantis produktais (įskaitant programinę įrangą), teisiškai tampa Konica Minolta nuosavybe. Klientas įsipareigoja perduoti šias teises Konicai Minoltai be papildomų mokėjimų ar išlaidų atlyginimo.
14.2. Platformos ir jos turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso tik Konica Minolta Business Solutions Inc., Japonija.
15. Produktų ir tonerių grąžinimas
15.1. Pasibaigus šiai sutarčiai, klientas privalo nedelsdamas grąžinti produktus Konica Minolta tokios būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant normalų nusidėvėjimą dėl įprasto naudojimosi.
15.2. Klientas, už papildomą mokestį, turi teisę grąžinti Konicai Minoltai tuščius tonerius, būgnus ir ryškalus, o Konica Minolta įsipareigoja tinkamai utilizuoti grąžintas medžiagas. Utilizavimo mokestis 2,00 EUR be PVM už 1 kg. Už papildomą mokestį, Konica Minolta taip pat gali pateikti specialias dėžes jų perdirbimui ir grąžinimui.
15.4. Mėnesio mokesčiai lieka mokėtini tol, kol produktai visiškai grąžinami Konica Minolta.
16. Duomenų apsauga
16.1. Tiek, kiek pagal šią sutartį teikiamos paslaugos apima tai, kad Konica Minolta kliento vardu tvarko asmens duomenis, Konica Minolta veikia kaip duomenų tvarkytoja ir klientas sutinka su duomenų tvarkymo sutartimi, paskelbta (GDPR) .
16.2. Jei klientas tvarko asmens duomenis naudodamas platformą, jis atsako už tai, kad turėtų teisę tai daryti pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus ir pažeidimo atveju atlygina Konica Minolta bet kokius jai ar tretiesiems asmenims padarytus nuostolius.
17. Techninės priežiūros paslaugos
17.1. Šios sutarties galiojimo metu Konica Minolta teikia šias pasirinktas produktų techninės priežiūros paslaugas:
a) produkto remontas, kai produktas sugenda ne dėl kliento kaltės,
b) produkto derinimas
c) reguliari produkto nuotolinė diagnostika, naudojant nuotolinio monitoringo sistemą, jei nuotolinė monitoringo sistema numatyta sutartyje,
d) periodinis produkto mikroprograminės įrangos (fireware) atnaujinimas, planinis profilaktinis produkto valymas,
e)savalaikis besidėvinčių dalių keitimas,
f) eksploatacinių medžiagų, įskaitant tonerį, pristatymas (popieriaus pristatymas nėra sutarties objektu). Už papildomai Konica Minolta pristatytą tonerį, reikalingą klientui spausdinant didesniu negu sutartyje nurodytu lapo dengimu toneriu, klientas sumoka pagal atskiras PVM sąskaitas-faktūras;
g) su produktu dirbančio personalo vienkartiniai mokymai,
h) skenavimo funkcijos konfigūravimas 5 (penkiose) darbo vietose,
i) konsultacijos ir pagalba telefonu,
j) produkto tvarkyklių instaliavimas ir derinimas.
17.2. Visas techninės priežiūros paslaugas Konica Minolta teikia darbo valandomis nuo 8:00 iki 17:00 darbo dienomis, nebent šalys būtų susitarusios kitaip.
17.3. Pagal šią sutartį Konica Minolta neteikia šių techninės priežiūros paslaugų, tačiau dėl jų šalys gali susitarti numatydamos papildomą mokestį už valandą:
- visos paslaugos, kurių reikia dėl to, kad klientas netinkamai ar neįprastai naudojasi produktu, įskaitant, tačiau neapsiribojant produkto naudojimu pažeidžiant šios sutarties 11 skyriuje numatytus įsipareigojimus.
- paslaugos, susijusios su kliento IT sistemų ar tinklo pakeitimais, pvz., serverio pakeitimu, sistemos programinės įrangos atnaujinimu, interneto teikėjo pakeitimu, nukrypimais nuo minimalių techninių reikalavimų, prisijungimu prie neatpažintų ar nepatvirtintų išorinių įrenginių ir t. t.
- visos techninės priežiūros paslaugos, teikiamos ne nurodytomis darbo valandomis nuo 8:00 iki 17:00 darbo dienomis.
17.4. Produktų pristatymas apima nemokamą pagrindinį mokymą. Kliento prašymu gali būti rengiami papildomi mokymai, už tai sumokant pagal išankstinį susitarimą.
17.5. Jei Konica Minolta  turi delsti suteikti techninės priežiūros paslaugas dėl kliento kaltės, su tuo susijusios išlaidos bus priskaičiuotos klientui.
17.6. Jei yra numatyta sutartyje, produkto instaliavimo metu Konica Minolta instaliuoja OCR Cloud programinę įrangą, kuri suteikia galimybę konvertuoti popierinį dokumentą į elektroninį redaguotiną dokumentą. Į sutarties kainą įskaičiuotas konvertuojamų A4 formato dokumentų kiekis numatomas specialiose sutarties sąlygose.
17.7. Jei spausdinimo sutrikimų priežastimi tampa kliento kompiuterinės ar tinklo techninės ir programinės įrangos veikimo sutrikimai ar gedimai, juos klientas privalo pašalinti savo sąskaita. Klientui pageidaujant ir pateikus reikalingus duomenis (tokius, kaip pašto serverio adresas, pašto dėžutės prisijungimo duomenys, interneto tiekėjo DNS, galimybė atlikti instaliavimo procedūras kompiuteryje, kurio vartotojui šios teisės yra nesuteiktos ir pan.), Konica Minolta už papildomą mokestį gali sutvarkyti spausdinimo ir/ar skenavimo sutrikimus, atsiradusius dėl kliento kompiuterinės ar tinklo techninės ir programinės įrangos problemų (pvz. pakeistas maršrutizatorius, pasikeitę IP adresai, atnaujinta operacinė sistema, pasikeitęs elektroninio pašto serviso tiekėjas ir kt.).
17.8. Kliento kompiuterių operacinių sistemų ir programinės įrangos instaliavimas, derinimas ir atnaujinimas nėra šios sutarties objektas.
17.9. Konica Minolta laiku keičia visas susidėvėjusias ar sugedusias produkto detales ir aprūpina klientą būtinomis medžiagomis, išskyrus popierių. Visos pakeistos susidėvėjusios dalys išlieka Konica Minolta nuosavybė.
17.10. Konica Minolta patiektos eksploatacinės medžiagos turi būti naudojamos tik nuomojamiems produktams.
17.11. Produkto techninės priežiūros paslaugų teikimo metu pagaminti testiniai spaudiniai neskaičiuojami ir už juos klientas nemoka, jei jie tinkamai pažymėti darbų atlikimo akte.
18. Programinė įranga
18.1. Jei klientas pasirinko platformoje siūlomą programinę įrangą, Konica Minolta suteikia neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją naudoti šią programinę įrangą. Šioje sutartyje „naudojimas“ reiškia programinės įrangos įrašymą, perkėlimą, įdiegimą, atidarymą, paleidimą arba peržiūrą.
18.2. Konica Minolta ir/arba Konica Minolta licencijų davėjai išsaugo visas nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teises į šią programinę įrangą.
18.3. Klientas naudos programinę įrangą tik savo verslo tikslais. Bet kuriuo atveju klientui draudžiama leisti naudotis šia programine įranga, ją parduoti, nuomoti, sudaryti sublicencinę sutartį ar kitaip ją perduoti trečiosiomis šalimis. Klientas susilaiko nuo bet kokios veiklos, kurią sudaro programinės įrangos keitimas, vertimas, konvertavimas į kitą programavimo kalbą, vientisumo pažeidimas, dekompiliavimas, atvirkštinė inžinerija arba leidimas trečiosioms šalims vykdyti bet kurią iš šių veiklų.
18.4. Klientas sutinka naudoti programinę įrangą pagal licencijas ir/arba naudojimo sąlygas, pateikiamas produkto ekrane programinės įrangos diegimo metu (vadinamoji galutinio vartotojo licencinė sutartis).
18.5. Konica Minolta perduoda programinę įrangą „tokią, kokia yra“ ir nesuteikia jokių garantijų dėl programinės įrangos tinkamumo bet kokiam konkrečiam naudojimui.
19. Programinės įrangos priežiūra
19.1. Jei klientas pasirinko platformoje siūlomą programinę įrangą, mėnesio mokestis taip pat apima programinės įrangos priežiūrą šios sutarties galiojimo laikotarpiu.
19.2. Programinės įrangos priežiūra šiame skyriuje numatytomis sąlygomis reiškia, kad Konica Minolta teiks programinės įrangos atnaujinimus klientui ir pašalins programinės įrangos gedimus tiek, kiek tie gedimai priskirtini Konica Minolta arba jos licencijos davėjui.
19.3. Konica Minolta neturi įdiegti atnaujinimų ar pašalinti programinės įrangos gedimų, priskirtų klientui. Šios paslaugos turi būti apmokamos papildomai.
19.4. Konica Minolta nėra atsakinga už kliento atsisakymo įdiegti programinės įrangos atnaujinimus ar patobulinimus, pasekmes. Konica Minolta taip pat neatsako už techninių patarimų nesilaikymo pasekmes.
20. Baigiamosios nuostatos
20.1 Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
20.2. Visi iš šios sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.
20.3. Klientas patvirtina, kad jis platforma naudojasi ir šią sutartį sudaro verslo tikslais.
20.4. Jei šios sutarties nuostata būtų pripažinta negaliojančia, tai neturės įtakos likusių sutarties nuostatų galiojimui. Tokia negaliojanti nuostata bus pakeista kita nuostata, artimiausia negaliojančiai nuostatai ir labiausiai atitinkančia šios sutarties tikslus.
20.5. Šios sutarties pakeitimai arba papildymai galioja tik tuo atveju, jei abi šalys aiškiai išreiškė sutikimą internetu arba raštu.
20.6. Šalys susitaria, kad ši sutartis sudaroma ir jai taikomos nuomos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, kadangi nuomos elementas yra esminis ir vyraujantis šios sutarties požymis. Produkto techninės priežiūros nuostatos įtraukiamos į šią sutartį tik dėl techninių priežasčių su tikslu pasirašyti vieną bendrą dokumentą (šią sutartį), tačiau yra aiškiai atribojamos nuo produkto nuomos.
21. Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara
Jeigu nesutinkate, kad jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis Konica Minolta siųstų pranešimus, pasiūlymus ar informaciją apie panašaus pobūdžio produktus ir paslaugas, prašome apie tai informuoti el.paštu support.eshop@konicaminolta.lt
 
Grįžti į pagrindinį puslapį