Konica Minolta

Lietuva

 • Lietuvos

Giving Shape to Ideas

Duomenų apsaugos deklaracija

Duomenų apsaugos deklaracija (2018-05-25 redakcija)

Šia informacija norime informuoti jus apie asmens duomenų apdorojimą ir suteikti informacijos apie jūsų teises, kylančias iš duomenų apsaugos teisės. 

Atsakingi asmenys už duomenų apdorojimą ir įmonės už duomenų apsaugą įgaliotasis asmuo

Atsakingas asmuo pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnio 7 dalį (DSGVO) yra:

„UAB Konica Minolta Baltia“
J.Jasinskio 16a, 03163 Vilnius
Telefonas: +370 5 2107700
El. paštasl: info@konicaminolta.lt

Jeigu turite klausimų, susijusių su duomenų apsauga, bet kada galite kreiptis į mūsų įmonės už duomenų apsaugą įgaliotąjį asmenį:

Ponia Dr. Frederike Rehker
„Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH“
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefonas: +49 (0)511 7404-0
El. paštasdataprotection(at)konicaminolta.lt

Jūsų teisės

Atsižvelgiant į susijusius asmens duomenis, kuriuos mes apdorojame, jūsų teisės yra:

 • reikalauti informacijos apie apdorojamų duomenų kategorijas, apdorojimo tikslus, galimus gavėjus arba jūsų duomenų gavėjų bei numatomos saugojimo trukmės kategorijas (DSGVO 15 str.),
 • reikalauti ištaisyti neteisingus arba neišsamius duomenis arba reikalauti juos papildyti (DSGVO 16 str.),
 • remiantis DSGVO 17 straipsniu, reikalauti ištrinti duomenis - ypač, jeigu asmens duomenų daugiau nebereikia numatomam tikslui arba jeigu jie apdorojami neteisėtai, arba jeigu jūs atšaukėte savo sutikimą, arba pateikėte prieštaravimą dėl apdorojimo, 
 • tam tikromis sąlygomis pagal DSGVO 18 straipsnį galite reikalauti apriboti duomenų apdorojimą, jeigu, pavyzdžiui, ištrinti yra neįmanoma arba ištrynimo prievolė yra ginčytina,
 • remiantis duomenų perdavimu pagal DSGVO 20 straipsnį, savo asmens duomenis, kuriuos mums parengėte, gauti ir juos prireikus toliau persiųsti atitinkamos struktūros, įprasto formato, kad galima būtų juos nuskaityti automatiškai, 
 • dėl priežasčių, kylančių iš ypatingos jūsų situacijos, paprieštarauti duomenų apdorojimui, remiantis teisėtais interesais (DSGVO 21 str. 1 dalis), 
 • bet kada atšaukti duotą sutikimą ir ateityje (DSGVO 7 str. 3 dalis); tai, savaime suprantama, galioja ir sutikimų atšaukimui, kuriuos jūs mums davėte dar iki DSGVO įsigaliojimo,
 • pagal DSGVO 77 straipsnį apskųsti kompetentingai priežiūros įstaigai duomenų apdorojimo procesą.

Asmens duomenų rinkimas lankantis mūsų interneto svetainėje

Jeigu mūsų interneto svetainėje lankotės tik informaciniu tikslu, t. y. jeigu nesiregistruojate arba kitu būdu neperduodate mums informacijos, mes renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos mūsų serveriui perduoda jūsų asmeninė peržiūros programa. Šie duomenys reikalingi dėl techninių priežasčių, kad interneto svetainė jums būtų rodoma. Šie duomenys techniniu požiūriu yra reikalingi, norint užtikrinti mūsų interneto svetainės stabilumą ir saugumą. (Teisinis pagrindas DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas).

 • IP adresas
 • Užklausos data ir paros laikas
 • Užklausos kilmės šalis
 • Reikalavimo turinys (konkretus puslapis)
 • Prieigos būsena / http būsenos kodas
 • Interneto svetainė, iš kurios gauta užklausa
 • Peržiūros programa
 • Operacinė sistema ir operacinė terpė
 • Peržiūros programos programinės įrangos kalba ir versija
 • Atitinkamai persiųstas duomenų kiekis
 • Laiko zonos skirtumas „Greenwich Mean“ laiko atžvilgiu (GMT)

Kai kurios mūsų interneto svetainėje siūlomos paslaugos gali būti suteiktos tik tuomet, jeigu galėsime su jumis susisiekti. Galimybė naudotis šiomis paslaugomis susijusi su tuo, ar jūs mums pranešite atitinkamus asmens duomenis (kontaktinius duomenis). Prašome jūsų šiuos duomenis naudoti ir apdoroti tik tuomet, jeigu tai yra privaloma, kad galima būtų jums suteikti atitinkamą paslaugą. Jeigu su mumis susisieksite elektroniniu paštu arba naudodamiesi kontaktine forma, jūsų savanoriškai perduotus duomenis (jūsų el. pašto adresą bei kitus jūsų laisvanoriškai pateiktus duomenis, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę, telefono numerį) saugosime, kad galėtume apdoroti jūsų prašymą ir, jei reikia, atsakyti į jūsų klausimus. Jeigu jūsų duomenų saugoti daugiau nereikia, šiuos duomenis mes ištrinsime. Jeigu įstatymai numato tokią saugojimo prievolę, mes apribosime apdorojimą. Jūsų duomenų apdorojimo teisinis pagrindas DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.

Apdorojimo tikslas, teisinis pagrindas ir saugojimo trukmė

Jeigu jūsų asmens duomenų apdorojimui duosite mums savo sutikimą, jie bus apdorojami, remiantis DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio a punkte nustatytu teisiniu pagrindu. Jeigu jūsų asmens duomenų apdorojimas yra būtinas sutarties su jumis vykdymui arba ikisutartinėms priemonėms pagal jūsų užklausą įgyvendinti, tuomet mūsų atliekamas apdorojimas atliekamas, remiantis DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakiniu b punkte nustatytu teisiniu pagrindu. Tais atvejais, kai asmens duomenis apdoroti būtina mūsų teisiniams įsipareigojimas įvykdyti, tuomet šis apdorojimas remiasi DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio c punktu. Jeigu asmens duomenis apdoroti būtina norint apginti teisėtą mūsų įmonės arba trečiojo asmens interesą ir šiuo metu susijusio asmens interesai, pagrindinės teisės ir laisvės, kurie / kurios turi būti saugomi / saugomos kaip asmens duomenys, yra svarbesni už mūsų teisėtus interesus, tuomet apdorojimas remiasi DSGVO 6 str. 1 dalies f punkte nustatytu teisiniu pagrindu. 

Jeigu atskirai nenurodyta, asmens duomenis ištrinsime pagal DSGVO 17 ir 18 str. arba apribosime jų apdorojimą. Paprastai jūsų asmens duomenis apdorojame ir saugome tiek laiko, kiek reikalinga mūsų sutartiniams įsipareigojimams ir įstatymų nustatytoms prievolėms vykdyti. Duomenys, kurie pagal jų tikslinę paskirtį yra nebereikalingi, periodiškai ištrinami, nebent reikalingas papildomas apdorojimas per nustatytą laiko tarpą dėl kitų įstatymų leistinų tikslų. 

Siekdami užtikrinti tinkamą atsiskaitymą, konkrečiu atveju, jei reikia, prieš sutarties sudarymą ir remdamiesi svarbiais sutarties pakeitimais, atliekame mokumo patikrą, jeigu teikiame paslaugas, už kurias sąskaita faktūra bus išrašoma vėliau. Šiomis mokumo patikromis apsisaugome nuo atsiskaitymų nesklandumų. Taikydami „Scoring“ (tyrimą), įvertiname, ar klientai yra pajėgūs vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus pagal sutartį. Apskaičiuotosios reikšmės padeda mums priimant sprendimus. „Scoring“ remiasi pripažintu matematiniu-statistiniu metodu. Mokumo duomenų rezultatus saugome 365 dienas.

Mūsų interneto svetainėje naudojame slapukus. Slapukai - tai teksto rinkmenos, saugomos jūsų naudojamos peržiūros programos priskirtame kietajame diske ir kurie tam tikram vienetui, kuris nustatęs slapukus, teikia atitinkamą informaciją. Dauguma mūsų naudojamų slapukų pasibaigus programos peržiūros sesijai ištrinami (taip vadinami seanso arba sesijos slapukai). Kiti slapukai lieka jūsų galutiniame įrenginyje ir leidžia mums vėl atpažinti jūsų peržiūros programą kito apsilankymo metu (ilgalaikiai slapukai). Mūsų nuorodoje galite matyti mūsų naudojamus slapukus ir atitinkamą saugojimo trukmę. Jūsų naudojamos peržiūros programos nustatymuose galite atmesti slapukų priėmimą arba šį priėmimą, pavyzdžiui, apriboti tik kitų šalių slapukams, taip vadinamiems „Third-Party“ slapukams. Dėl jūsų atliktų programos peržiūros nustatymų gali atsitikti taip, kad galėsite naudotis ne visomis mūsų internetinio pasiūlymo funkcijomis. 

Jūsų duomenų gavėjas

Naudotojų duomenų mes neparduodame ir neskoliname. Duomenys persiunčiami tretiesiems asmenims ne pagal šioje duomenų apsaugos deklaracijoje apibrėžtą tvarką tik tuomet, jeigu tai yra būtina atitinkamos prašomos paslaugos įgyvendinimui. Teikdami savo paslaugas, bendradarbiaujame su partneriais. Jie jums paslaugas teiks savo atsakomybe / pagal sudarytą sutartį su mumis. Galite patikėti atlikti šias paslaugas arba sutikti, kad būtų įtrauktas ir kooperacijos partneris, arba įtraukimas atliekamas remiantis teisėtu leidimu. Mes bendradarbiaujame rinkodaros, realizacijos, IT, logistikos bei personalo vadybos srityse su užsakymų apdorojimo subjektais pagal DSGVO 28 str. Juos mes kruopščiai pasirenkame. Apdorojant užsakymą, mes ir toliau išliekame atsakingi už jūsų duomenų apsaugą. Kitais atvejais duomenis perduodame užklausas teikiančioms valstybinėms įstaigoms. Tačiau tai vyksta tik tuomet, kai tam yra teisinis įsipareigojimas, pavyzdžiui, kai yra teismo potvarkis. 

Kur apdorojami mano duomenys:

Paprastai jūsų duomenis apdorojame Vokietijoje ir kitose Europos šalyse (ES / EEE). Jeigu labai retais išimtiniais atvejais jūsų duomenys apdorojami ne Europos Sąjungos šalyse (taip vadinamose trečiosiose šalyse), tai atliekama tik tuo atveju, jeigu jūs davėte aiškų savo sutikimą, jeigu įstatymai tai numato arba tai yra būtina, norint suteikti jums paslaugas. Jeigu duomenis apdorojame išimtiniais atvejais trečiosiose šalyse, tai atliekama užtikrinant atitinkamomis priemonėmis (t. y. remiantis esamu ES Komisijos sprendimu dėl tinkamumo arba remiantis esančiomis garantijomis, DSGVO 44 ir kt. str.). 

Reklama / sekimas

1. Interneto svetainės analizės:

   a) „Piwik“ naudojimas 

Ši interneto svetainė lankytojų prieigų statistiniam įvertinimui naudoja „Piwik“, „Open-Source“ programinę įrangą. „Piwik“ naudoja taip vadinamus „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurie / kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kuriais naudojantis galima analizuoti interneto svetainės naudojimą. Per slapukus įgyta informacija apie šio interneto pasiūlymo naudojimą saugoma mūsų serveryje Vokietijoje. Ši interneto svetainė naudoja „Piwik“ su „AnonymizeIP“ plėtiniu. Taip IP adresas iš karto po apdorojimo ir išsaugojimo tampa anoniminis. Bet koks tiesioginis ryšys su asmeniu tampa neįmanomas. Iš „Piwik“ gautų duomenų nesusiejame su kitais mūsų surinktais duomenimis. Atitinkamai nustačius peržiūros programos programinę įrangą, galima nenaudoti slapukų diegimo; atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jūs prireikus negalėsite naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Taip pat jūs galite išaktyvinti „Piwik“, savo peržiūros programoje ties nuoroda, įkeldami „Piwik“ išaktyvinimo slapukus. Daugiau informacijos apie trečiosios šalies duomenų apsaugą rasite: http://piwik.org/privacy/policy. „Piwik“ naudojimo teisinis pagrindas DSGV 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.

   b) „Google Analytics“ naudojimas 

Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc.“ („Google“) interneto svetainės analizės funkciją. „Google Analytics“ naudoja taip vadinamus „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurie / kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kuriais naudojantis galima analizuoti interneto svetainės naudojimą. Naudojantis slapukais įgyta informacija apie šios interneto svetainės naudojimą paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. Suaktyvinus IP anonimiškumą šioje interneto svetainėje, jūsų „Google“ IP adresas Europos Sąjungos valstybėse-narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse bus sutrumpintas. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduotas b„Google“ serveriui JAV ir jame saugomas. Šios interneto svetainės naudotojo užsakymu „Google“ šią informaciją naudos, kad įvertintų interneto svetainės naudojimą ir parengtų ataskaitas apie interneto svetainės lankomumą bei galėtų interneto svetainės naudotojams teikti paslaugas, susijusias su interneto svetainės ir interneto naudojimu. Per „Google Analytics“ iš jūsų peržiūros programos perduotas IP adresas daugiau nebus naudojamas su kitais „Google“ duomenimis. Atitinkamai nustačius peržiūros programos programinę įrangą, galima slapukų nesaugoti; atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jūs prireikus negalėsite naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Atsižvelgiant į tai, galite apsisaugoti nuo naudojantis slapukais sukurtų ir naudojant juos interneto svetainėje susijusių duomenų (įsk. savo IP adresą) „Google“ ir nuo šių duomenų apdorojimo per „Google“, jeigu įsikelsite ir įdiegsite nuorodoje (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) pateiktą peržiūros programos prijungiamą modulį.

Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ su „anonymizeIP()“ plėtiniu. Tokiu būdu IP adresai toliau apdorojami sutrumpinti, o bet koks tiesioginis ryšys su asmeniu tampa neįmanomas. Jeigu dėl surinktų duomenų atsiranda atitinkamas ryšys su asmeniu, nuo dabar jis tampa neįmanomas, o asmens duomenys iš karto ištrinami.

„Google Analytics“ naudojame, norėdami išanalizuoti šios interneto svetainės naudojimą, kad periodiškai galėtume ją tobulinti. Remdamiesi gautais statistiniais duomenimis, galėsime patobulinti savo pasiūlymą ir jums, kaip naudotojui, būsime patrauklesni. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami į JAV, „Google“ privalo laikytis „EU-US-Privacy Shield“ nuostatų (žr. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Trečiosios šalies informacija: „Google Dublin“, „Google Ireland ltd.“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija

Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html arba
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

„Google Analytics“ naudojimo teisinis pagrindas DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.

   c) „Google Adwords“ ir pakartotinės rinkodaros naudojimas

„Google Adwords“ pasiūlymus naudojame, kad reklamos priemonėmis (taip vadinamais „Google“ reklaminiais skelbimais) kituose internetiniuose puslapiuose atkreiptume jūsų dėmesį į mūsų patrauklius pasiūlymus. Šias reklamos priemones „Google“ teikia per taip vadinamą „Ad serverį“. „Ad Server“ naudoja slapukus, kurie leidžia išanalizuoti „Performance“ duomenis (pavyzdžiui, „Ad Impressions“, „Clicks“arba „Conversions“). Tokiu būdu galima apskaičiuoti, kokia yra atskirų reklamos priemonių nauda. Jeigu per reklaminį „Google“ skelbimą pateksite į mūsų internetinę svetainę, „Google Adwords“ išsaugos slapuką savo galutiniame įrenginyje. Šiame slapuke išsaugomos analizės reikšmės („Unique Cookie ID“, „Ad Impressions“ skaičius viename reklamos intarpe (dažnis), paskutinis įspūdis, „Opt-Out“ informacija (žyma, kad su naudotoju daugiau negalima susisiekti). „Google Adwords“ nustatyti slapukai paprastai per 30 dienų nustoja galioti. Jie nėra skirti nustatyti asmens tapatybei. Juos naudojant „Google Adwords“ galės atpažinti interneto peržiūros programą. Jums lankantis „Adwords“ kliento interneto svetainėje, „Google“ ir klientas atpažins, kad jūs į kliento puslapį buvote nukreiptas per reklaminį skelbimą, ant kurio spragtelėjote. „Google“ mums, „Adwords“ klientams pateikia statistinį vertinimą. Remiantis šiuo vertinimu, galima įvertinti mūsų naudojamų reklamos priemonių efektyvumą. Mes negausime jokių papildomų duomenų, ypač remdamiesi informacija negalime jūsų identifikuoti. Jūsų duomenų apdorojimo teisinis pagrindas DS GVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio a ir f punktas.

Šis interneto svetainė veikia pakartotinės rinkodaros principu. Pakartotinė rinkodara užtikrina tikslinę, interesus atitinkančią reklamą visame „Google Display“ tinkle, remiantis anksčiau lankytomis interneto svetainėmis. Norint surinkti su pakartotine rinkodara susijusius duomenis, naudojami slapukai. Mes ir trečiosios šalys, įskaitant „Google“, naudojame pagrindinius slapukus (pavyzdžiui, „Google Analytics“ slapukus) ir kartu su trečiosios šalies slapukais (pavyzdžiui, „DoubleClick“ slapukais), kad remdamiesi ankstesniais naudotojo apsilankymais mūsų interneto svetainėje, galėtume patalpinti skelbimus, juos optimizuoti ir įjungti bei išjungti. Lankantis skirtingose interneto svetainėse, „Google“, naudodamasi išsaugotais slapukais, nustato ir įvertina naudotojo elgesį. „Konica Minolta“ reklama per „Google“ arba trečiąsias šalis gali būti rodoma ir kitose interneto svetainėse. Remiantis pasisakymais, čia surinkti duomenų ir jūsų asmens duomenų, kuriuos „Google“ saugo, sujungimas neatliekamas. Pasak „Google“, taikoma pseudonimizacija. Jeigu nepageidaujate, kad būtų rodomi jūsų interesus atitinkantys reklaminiai skelbimai, savo peržiūros programoje slapukus galite išaktyvinti arba nuorodoje https://www.google.com/settings/ads/onweb/ ateityje pranešti „Google“.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Google“ rasite: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ir https://services.google.com/sitestats/de.html.

Jūsų duomenų apdorojimo teisinis pagrindas DS GVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio a ir f punktas.

2. Naujienlaiškiai:

„Konica Minolta“ savo klientams ir suinteresuotiesiems asmenims siūlo naujienlaiškius. Naujienlaiškiams siųsti reikalinga nurodyti tik savo elektroninio pašto adresą. Kiti, atskirai pažymėti duomenys, nurodomi savanoriškai ir naudojami, kad būtų galima su jumis susisiekti asmeniškai. Naujienlaiškis užsisakomas taip vadinamu „Double-opt“ principu. Tai reiškia, kad po jūsų registracijos mes jums nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsime elektroninį laišką, kuriame paprašysime jūsų patvirtinti, kad pageidaujate gauti informaciją. Jeigu spragteldami ant elektroniniame laiške parengtos nuorodos nepatvirtinsite savo registracijos, jums atsiųsta nuoroda bus išaktyvinta, o jūsų duomenys - ištrinti. Jeigu sutiksite gauti informaciją, jums bus suteikta prieiga prie tokios informacijos: 

 • Naujienos ir informacija apie „Konica Minolta“ produktų asortimentą  
 • Išskirtiniai kvietimai į renginius, parodas ir internetinius seminarus 
 • Informacinių pranešimų ir „Success Stories“ siuntimas 
 • Rinkos tendencijos studijų, „Market Research“ ir „Whitepapers“ forma 
 • Galimybė dalyvauti apklausose apie klientų lūkesčių užtikrinimą

Jums užsiregistravus mes saugosime jūsų naudojamus IP adresus bei registracijos ir patvirtinimo laiką. Jeigu duosite mums savo sutikimą, mes įvertinsite jūsų naudotojo elgesį lankantis mūsų interneto svetainėje bei mūsų siunčiamų naujienlaiškių svetainėse, o jūsų el. pašto adresą priskirsime naudotojo profiliui mūsų duomenų bazėje. Mes taip pat saugome informaciją apie jūsų naudojamas peržiūros programas ir atliktus nustatymus jūsų naudojamoje operacinėje sistemoje, taip pat informaciją apie jūsų interneto ryšį, kurį naudodami patenkate į mūsų interneto svetainę. Per jums siunčiamus naujienlaiškius mes gauname informaciją apie gavimo ir perskaitymo patvirtinimus, taip pat informaciją apie nuorodas, kurias spragtelėjote mūsų naujienlaiškyje. Mes taip pat saugome informaciją apie tai, kokias sritis aplankėte lankydamiesi mūsų interneto svetainėje ir mūsų programėlėse. Kai sukuriate asmeninį naudotojo profilį, mes savo reklaminius skelbimus parengsime atsižvelgdami į jūsų interesus ir optimizuosime savo pasiūlymus mūsų interneto svetainėje. 

Mūsų naujienlaiškyje rasite informacijos ir naujienų apie „Konica Minolta Baltia ir kitas susijusias koncerno įmones („Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH“, „Konica Minolta IT Solutions GmbH“, „Mobotix AG“ ir „Konica Minolta Sensing Europe B.V.“). 

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. 

Jūsų duomenų apdorojimo teisinis pagrindas DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio a punktas.

„Marketo“ naudojimas

Jeigu užsiregistravote gauti naujienlaiškius arba informacijai siųsti mes naudojame „Marketo“. Naudodami „Marketo“, renkame statistinius duomenis apie mūsų internetinių pasiūlymų ir komunikacijos priemonių naudojimą, kad savo pasiūlymus atitinkamai optimizuotume ir galėtume plėsti elektroninio pašto rinkodarą ir įgyvendinimą. Apdorojimas iš dalies atliekamas automatiškai, siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius dalykus (tyrimas). „Marketo“ registruoja jūsų IP adresą ir naudojamus slapukus (teksto rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje – žr. pirmiau), siekiant sekti ir išanalizuoti interneto svetainės naudojimą ir parengti specialiai naudotojų interesus atitinkančią informaciją. Naudojantis slapukais parengta informacija perduodama „Marketo“ serveriui (buvimo vieta ES / EEE), kuriame saugoma. Mūsų užsakymu, „Marketo“ šią informaciją naudoja, kad įvertintų registruotų lankytojų interneto svetainės naudojimą ir parengtų ataskaitas apie interneto svetainėje atliekamas operacijas. Atitinkamai nustačius peržiūros programos programinę įrangą, galima nenaudoti slapukų išsaugojimo funkcijos. Dėl jūsų atliktų programos peržiūros nustatymų gali atsitikti taip, kad galėsite naudotis ne visomis mūsų internetinio pasiūlymo funkcijomis. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami į JAV, „Marketo“ privalo laikytis „EU-US-Privacy Shield“ nuostatų (žr. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Mes su „Marketo“ pasirašėme sutartį dėl DSGVO.

Trečiosios šalies informacija: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, JAV; „Marketo“ duomenų apsaugos nurodymus rasite šiame URL: legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/

„Marketo“ naudojimo teisinis pagrindas DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.

Youtube

Mūsų interneto svetainėse susiejome „YouTube“ vaizdo medžiagą. Ji saugoma www.Youtube.com, tačiau mūsų interneto svetainėje gali būti tiesiogiai atkurta. Vaizdo medžiagą susiedami su savo internetine svetaine, suaktyvinome išplėstą duomenų apsaugos modulį. Tai reiškia, kad jūs „YouTube“ neperduosite jokių duomenų, jeigu neatkursite vaizdo medžiagos. Atkūrus vaizdo medžiagą, duomenys bus perduoti „YouTube“. Pirma „YouTube“patenka informacija apie tai, kad jūs atvėrėte atitinkamą mūsų interneto svetainės puslapį. Atsižvelgiant į tai, „YouTube“gali būti persiųsti ir kiti duomenys, apie kuriuos mes nieko nežinome. Duomenų perdavimui nedarome jokios įtakos. Jeigu prisijungėte prie „YouTube“, persiųsti duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jeigu tokios priskirties nepageidaujate, tuomet prieš vaizdo medžiagos atkūrimą mūsų interneto svetainėje privalote išeiti iš „YouTube“. „YouTube“ jūsų duomenis saugo kaip naudotojo profilį ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų tikslais ir (arba) savo internetinei svetainei apipavidalinti, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Toks vertinimas (neprisiregistravusiems vartotojams) gali būti reikalingas reklamai, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Jeigu nenorite, kad „YouTube“ sukurtų naudotojo profilį, galite pasinaudoti prieštaravimo teise, kuria pasinaudosite iš karto „YouTube“. 

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų apdorojimą rasite „YouTube“ duomenų apsaugos deklaracijoje. Joje rasite papildomos informacijos apie savo teises savo privačios erdvės apsaugos nustatymo galimybes: www.google.de/intl/de/policies/privacy. „Google“ apdoroja jūsų asmens duomenis ir JAV bei laikosi „EU-US-Privacy-Shield“ nuostatų, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

„YouTube“ vaizdo medžiagos susiejimo teisinis pagrindas DSGVO 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.