Konica Minolta

Lietuva

 • Lietuvos

Giving Shape to Ideas

Globalus asmeninių duomenų apsaugos kodeksas

APIE MUS

Mūsų tikslas - pažinti kaip mūsų klientai mąsto. Supratę Jūsų poreikius, mes padedame išspręsti Jūsų verslui kylančius iššūkius ir įgyvendiname Jūsų idėjas, kurios prisideda prie geresnės ateities kūrimo mums visiems.

Atgal

Globalus asmeninių duomenų apsaugos kodeksas

Būdami auganti bei globali bendrovė, veikianti plačiose verslo kryptyse, mes, Konica Minolta Group, ypatingai vertiname pasitikėjimą iš mūsų klientų, verslo partnerių, valstybės pareigūnų bei darbuotojų pusės. Konica Minolta Group, greta įsipareigojimo tiekti aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas, taip pat prisiima įsipareigojimus atitikti aukščiausius atitikimo bei socialinės atsakomybės reikalavimus.

Konica Minolta Group įsipareigoja gerbti klientų, verslo partnerių, pareigūnų bei darbuotojų privatumą bei saugoti kompanijai suteiktą klientų, verslo partnerių, pareigūnų bei darbuotojų asmeninę informaciją.


Šio kodekso apimtis ir pritaikomumas

Šio Kodekso nuostatos yra taikomos Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”), visoms susijusioms bendrovėms (“Grupei priklausančios bendrovės”) bei mūsų pareigūnams ir darbuotojams. “Susijusi bendrovė” šiuo atveju reiškia, jog Konica Minolta gali tiesiogiai ar netiesiogiai įgyvendinti šio Kodekso nuostatas daugumos balsavimo, bendrovės valdybos atstovų daugumos ar susitarimo būdu. Konica Minolta ir grupei priklausančios bendrovės (“Konica Minolta Group”) įsipareigoja nustatyti ir vykdyti šio Kodekso nuostatus atitinkančias vidines taisykles (reglamentus, procedūras.)

Šis Kodeksas nustato pagrindinius Konica Minolta duomenų apsaugos standartus, atitinkančius nacionalinius bei tarptautinius duomenų apsaugos įstatymus. Konica Minolta įsipareigoja laikytis universaliai pripažįstamų duomenų apsaugos principų, siekdama ne pakeisti, bet papildyti jau egzistuojančius nacionalinius duomenų apsaugos bei privatumo įstatymus („Nacionaliniai teisės aktai“). Tai reiškia, jog šio Kodekso nuostatų turi būti laikomasi nesant atitinkamų nacionalinės teisės aktų arba jei nacionalinės teisės aktai numato mažesnius reikalavimus nei šis Kodeksas. Kita vertus, nacionaliniai teisės aktai visuomet turi pirmenybę kolizijos su šio Kodekso nuostatomis atveju arba jei nacionalinės teisės aktai numato didesnius reikalavimus nei šis Kodeksas.

Šio Kodekso nuostatos galioja visoms su asmeniniais duomenimis atliekamoms operacijoms. Valstybėse, kuriose juridinių asmenų duomenų apsaugos reikalavimai atitinka asmeninių duomenų apsaugos reikalavimus, šio Kodekso nuostatos yra taikomos ir juridinių asmenų duomenų apsaugai. Anoniminių duomenų, naudojamųi statistinėms analizėms ar tyrimams, tvarkymui šio Kodekso nuostatos negalioja.


Konica Minolta Group asmeninių duomenų tvarkymo principai

 • Teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas
  Asmeniniai duomenys bus renkami ir tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmenines teises.

 • Apribojimas konkrečiam tikslui 
  Asmeniniai duomenys bus renkami tik konkrečiam tikslui ir teisėtiems tikslams bei nebus tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais.

 • Duomenų tikslumas / Duomenų aktualumas 
  Asmeniniai duomenys bus tikslūs bei, esant būtinybei, atnaujinami. Konica Minolta Group įsipareigoja nedelsiant ištrinti arba patikslinti bet kokią klaidingą informaciją.

 • Duomenų skaitlingumas / Duomenų ribotumas 
  Renkamų asmeninių duomenų pobūdis bus adekvatus, tiesiogiai susijęs bei tikslingai apribotas. Asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei būtina.

 • Duomenų subjektų teisės
  Konica Minolta Group gerbia visas duomenų subjektų teises, įskaitant teisę į prieigą prie duomenų, drausti duomenų apdorojimą, reikalauti duomenų sunaikinimo, teisę į duomenų tikslumą. Konica Minolta Group įsipareigoja teikti aiškią bei nedviprasmišką informaciją apie subjektų duomenų surinkimą bei tvarkymą.

 • Duomenų ištrynimas 
  Bus nustatoms konkretus asmeninių duomenų saugojimo periodas. Konica Minolta Group įsipareigoja ištrinti asmeninę informaciją, kuri nebėra aktuali tiems tikslams, kuriems ji buvo renkama arba pareikalavus ištrinti duomenis bei nesant kito teisėto tikslo tokių duomenų tvarkymui.

 • Duomenų tvarkymo / duomenų apsauga 
  Asmeniniai duomenys bus tvarkomi atsižvelgiant į saugumo reikalavimus. Atsižvelgiant į riziką, bus imamasi techninių ir organizacinių priemonių prieš neteisėtą duomenų apdorojimą ar pakeitimą, taip pat prieš jų praradimą, sunaikinimą ar neleistiną perduodamų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų atskleidimą ar prieigą prie jų. Konica Minolta Group užtikrins nuolatinį integralumą, prieinamumą, konfidencialumą ir autentiškumą. Konica Minolta Group užtikrins mūsų sistemų ir paslaugų, tvarkančių asmens duomenis, atsparumą. Incidento atveju Konica Minolta Group galės laiku atnaujinti duomenų prieinamumą ir prieigą prie jų.

 • Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga
  "Konica Minolta Group" įgyvendins atitinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti, jog standartiniu būdu būtų tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurių reikia kiekvienam konkrečiam apdorojimo tikslui. Naujų produktų kūrimo metu bus laikomasi pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principų.

 • Atskaitomybė 
  Visi duomenų tvarkymo veiksmai turi būti vykdomi remiantis atskaitomybės principais. Konica Minolta Group yra atsakinga už reikalavimus bei jų laikymąsi.

Konica Minolta Group duomenų apsaugos organizavimas

Kiekviena Konica Minolta Group bendrovė paskiria atsakingą asmenį, kurio kompetencijai priskiriamas aukščiau minėtų principų įgyvendinimas ir laikymasis.