Visuotinė asmens duomenų apsauga

Prieš svarbius ES duomenų privatumo reglamentavimo pakeitimus Konica Minolta grupė paskelbė savo visuotinę asmens duomenų apsaugos politiką, siekdama užtikrinti, kad ji išliks pasaulinės geriausios praktikos šioje srityje priešakyje.

Perspektyvinė politika buvo paskelbta iš anksto, prieš pateikiant ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR), kuris įsigalios nuo 2018 m. gegužės 25 d. GDPR apibūdinamas kaip svarbiausias duomenų privatumo reguliavimo pokytis per 20 metų. Dėl jo versle kils didelių pokyčių, tiek ES, tiek ne ES įsikūrusiose įmonėse, tvarkančiose ES piliečių asmens duomenis, ir gerokai sustiprės asmenų teisės ir jų apsauga.

Parsisiųskite visuotinę asmens duomenų apsaugos politiką:
Visuotinė asmens duomenų apsaugos politika​
 

Visuotinė asmens duomenų apsaugos politika

Kaip auganti pasaulinė įmonė, užsiimanti įvairiomis verslo sritimis, Konica Minolta grupė pripažįsta, kad klientų, verslo partnerių, pareigūnų ir darbuotojų pasitikėjimas yra vertingiausias turtas. Be to, Konica Minolta grupė pripažįsta, kad ji turi ne tik teikti geriausius gaminius ir paslaugas, bet ir atitikti aukščiausius atitikties ir socialinės atsakomybės standartus.

Konica Minolta grupė yra įsipareigojusi gerbti klientų, verslo partnerių, pareigūnų ir darbuotojų privatumą bei apsaugoti savo klientų, verslo partnerių, pareigūnų ir darbuotojų asmeninius duomenis.
 

Šios politikos taikymo sritis ir taikymas

Ši politika taikoma Konica Minolta, Inc. („Konica Minolta“) ir visoms jos asocijuotosioms įmonėms („Grupės įmonėms“), pareigūnams ir darbuotojams. Šiuo atveju „asocijuotoji“ reiškia, kad Konica Minolta gali tiesiogiai ar netiesiogiai įgyvendinti šios politikos priėmimą balsavimo daugumos, daugumos vadovybės pareiškimo arba susitarimo pagrindu. Konica Minolta ir grupės įmonės (Konica Minolta grupė) nustato ir įgyvendina vidaus taisykles, pvz., šią politiką atitinkančias taisykles ir procedūras.

Šioje politikoje nustatomi pagrindiniai Konica Minolta grupės duomenų apsaugos ir duomenų apsaugos standartų principai ir užtikrinama atitiktis nacionaliniams ir tarptautiniams duomenų apsaugos teisės aktams visame pasaulyje. Todėl ji apima tarptautiniu mastu pripažintus duomenų apsaugos principus, kuriais siekiama ne pakeisti, o papildyti atitinkamus nacionalinius duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus („Nacionalinius teisės aktus“). Tai reiškia, kad šios politikos turinio turi būti laikomasi, jei nėra atitinkamo nacionalinio teisės akto arba jei nacionaliniai teisės aktai nustato mažesnius reikalavimus nei ši politika. Kita vertus, nacionaliniai teisės aktai visada turi pirmenybę esant prieštaravimų šiai politikai arba, jei nacionaliniai teisės aktai nustato griežtesnius reikalavimus nei ši politika.

Ši politika taikoma visam asmens duomenų tvarkymui. Šalyse, kuriose juridinių asmenų duomenys yra apsaugoti tokiu pat mastu kaip asmens duomenys, ši politika vienodai taikoma ir juridinių asmenų duomenims. Anoniminiams duomenims, pvz., skirtiems statistiniams vertinimams ar tyrimams, ši politika netaikoma.
 

Konica Minolta grupės asmens duomenų
tvarkymo principai

 
 • Teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas
  Asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmens teises.
 • Apribojimas konkrečiam tikslui
  Asmens duomenys bus renkami tik konkrečiais ir teisėtais tikslais ir nebus tvarkomi tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiais tikslais.
 • Duomenų tikslumas / duomenų tikrumas
  Asmens duomenys bus tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami. Konica Minolta grupė imsis visų pagrįstų veiksmų, kad nedelsdama ištrintų ar ištaisytų netikslumus.
 • Duomenų ekonomija / duomenų mažinimas
  Asmens duomenys bus pakankami, aktualūs ir bus apsiribojama būtinais duomenimis. Asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei būtina.
 • Duomenų subjektų teisės
  Konica Minolta grupė atsižvelgia į visų duomenų subjektų teises, įskaitant teisę susipažinti su jų duomenimis, teisę apriboti duomenų tvarkymą ar ištrynimą ir teisę į tikslumą. Konica Minolta grupė teiks aiškią ir nedviprasmišką informaciją apie tai, kaip ir kodėl subjektų duomenys renkami ir tvarkomi.
 • Ištrynimas
  Grupė ištrina asmens duomenis, kurie nebėra reikalingi atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo renkami, arba tuo atveju, kai sutikimas atšaukiamas ir nėra jokio kito teisėto duomenų tvarkymo tikslo.
 • Tvarkymo saugumas / duomenų saugumas
  Asmens duomenys bus tvarkomi saugiai. Atsižvelgiant į riziką, bus imtasi techninių ir organizacinių priemonių dėl neteisėto tvarkymo ar keitimo, taip pat dėl perduotų, saugomų ar kitaip tvarkytų asmens duomenų praradimo, sunaikinimo ar neteisėto atskleidimo. Konica Minolta grupė užtikrins nuolatinį sąžiningumą, prieinamumą, konfidencialumą ir tikrumą. Konica Minolta grupė užtikrins sistemų ir paslaugų, tvarkančių asmens duomenis, patikimą veikimą. Įvykus nepageidaujamam įvykiui, Konica Minolta grupė galės laiku atkurti prieinamumą ir prieigą prie duomenų.
 • Duomenų apsauga pagal nustatymą ir pagal numatymą
  Konica Minolta grupė įgyvendins tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad pagal numatymą būtų tvarkomi tik asmens duomenys, būtini kiekvienam konkrečiam tvarkymo tikslui. Duomenų apsaugos pagal nustatymą ir pagal numatymą principo bus laikomasi kuriant naujus gaminius.
 • Atskaitomybė
  Atskaitomybė turi būti visoje tvarkymo veikloje. Konica Minolta grupė yra atsakinga ir gali tai įrodyti laikydamasi atitikties.
 

Konica Minolta grupės duomenų apsaugos organizacija

Kiekviena Konica Minolta grupės įmonė paskiria kvalifikuotą asmenį, kuris yra atsakingas už anksčiau minėtų principų įgyvendinimą ir laikymąsi.

Žr. mūsų pranešimus spaudai:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos, bet kuriuo metu kreipkitės į mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūną.


P. Dr. Frederike Rehker
Duomenų apsaugos pareigūnas įmonėje Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel. nr.: +49 (0)511 7404-0
El. paštas: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Papildomi parsisiunčiami dokumentai